"to come" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to come" po szwedzku

EN

to come [came|come] {czasownik}

volume_up
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
Var kommer tillväxten att komma ifrån, och var kommer arbetstillfällena därmed att komma ifrån?
But the easier we make it for them to come to Europe, the more will come.
Men ju lättare vi gör det för dem att komma till Europa, desto fler kommer att komma.
The kids would come in -- or we thought they would come in.
Barnen skulle komma in -- eller vi trodde att de skulle komma in.
Only products that meet our standards will come on to the internal market.
Bara de produkter som uppfyller våra normer kommer att den inre marknaden.
If the international community turns a blind eye, peace will never come to this region.
Om det internationella samfundet blundar kommer denna region aldrig att fred.
It sometimes seemed that we would never manage to come to an agreement.
Ibland såg det ut som att vi aldrig skulle lyckas en överenskommelse.
Under this plan, a further 5 000+ tonnes of basic foodstuffs are due to arrive in the coming weeks.
I enlighet med denna plan skall ytterligare drygt 5 000 ton baslivsmedel anlända under de kommande veckorna.
We have to accept the fact that products are going to come in from the rest of the world, but they must be of the same standard.
Vi måste godta att det kommer att anlända produkter från resten av världen, men de måste hålla samma standard.
In the coming months, as happens every year, illegal immigrants will be landing on Lampedusa and other islands relentlessly, day and night, in terrible weather and in extremely unsafe conditions.
Under de kommande månaderna kommer precis som varje år olagliga invandrare att dag och natt, i alla väder och under extremt osäkra förhållanden anlända till Lampedusa och andra öar.
to come (też: to serve)

Przykłady użycia - "to come" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
I början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
EU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Principen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
EnglishI only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishThe European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
Europaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
EnglishEurope's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Europas framsteg mot ett förverkligande av dessa mål har nästan avstannat helt.
EnglishThe time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
Tidpunkten för beslut har kommit. Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.
EnglishI come from a country in which we have opened up passenger traffic in our own way.
Jag kommer från ett land där vi har öppnat passagerartrafiken på vårt eget sätt.
EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
I den formen kan vi som kommer från ett litet land inte acceptera betänkandet.
EnglishIs the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
Har kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Jag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
EnglishBut partnership does not come to a halt at the boundaries of the European Union.
Men, herr ordförande, partnerskap upphör inte vid Europeiska unionens gränser.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
EnglishWe have already succeeded in reducing the time it takes to come to a decision.
Vi har redan lyckats förkorta tidsfristerna för förfarandet för beslutsfattande.
EnglishMy main concerns come in the field of, firstly, social and environmental standards.
Mina farhågor är störst främst inom området sociala och miljömässiga standarder.