EN claim
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

claim (też: authority, course, reason, tribunal)
volume_up
rätt {r.wsp.}
With this approach, Europe can have no claim to leadership.
Med en sådan strategi har EU ingen rätt att hävda sitt ledarskap.
That means that those stateless nations cannot claim the right of their peoples to exist as such.
Det innebär att de statslösa nationerna inte kan göra anspråk på sitt folks rätt att leva.
The point is that the lettori claim the right to continue as teachers, not to be changed into something else.
Sakens kärna är den att språklärarna hävdar sin rätt att få fortsätta som lärare, inte att förändras till något annat.
claim (też: arrogation, call, demand, pretension)
We should also support Malta's claim to six seats in the European Parliament.
Vidare bör Maltas krav på sex mandat i Europaparlamentet stödjas.
Any claim for exemption would have to be justified to the European Commission.
Det skulle vara nödvändigt att motivera varje krav på undantag till Europeiska kommissionen.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Detta måste ske innan FN:s kommitté börjar behandla Rysslands krav.
claim (też: request, suit)
volume_up
begäran {r.wsp.}
One problem is the inadequate nature of Member State payment claim forecasts.
Ett problem är de otillräckliga metoderna i samband med prognoserna om medlemsstaternas begäran om betalningar.
At present such a claim is not recognised in many Member States as a claim for maintenance, which makes it considerably more difficult to pursue.
I nuläget godkänns inte en sådan begäran om underhåll i många medlemsstater, vilket gör det avsevärt svårare att driva frågan.
Spain has provided sufficient substantiation for their request for the fund to be mobilised, and I believe that this claim should be supported.
Spanien har lämnat tillräcklig dokumentation för sin begäran om att utnyttja medel från fonden och jag anser att denna begäran bör stödjas.
Will countries like Russia or the Ukraine in future be able to lay claim to membership?
Kan länder som Ryssland eller Ukraina i framtiden också göra anspråk på medlemsskap?
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
There is no credible proof of Mr Lukashenko’ s claim to have won the election.
Det finns inget trovärdigt bevis för Alexander Lukasjenkos anspråk på att ha vunnit valet.
claim (też: insistence, pretension)
It nonsuited the negationist Robert Faurisson, who was claiming that the loi Gayssot attacked his freedom of expression and education.
Den avvisade förnekaren Robert Faurissons yrkande, när han hävdade att Gayssotlagen kränkte hans yttrande- och undervisningsfrihet.
It would be a ridiculous claim to make, were they to do so.
Om någon skulle säga att den var det skulle det vara ett löjligt påstående.
It is a doubtful claim when the principle was only agreed two days ago.
Det är ett tveksamt påstående, när man kom överens om principen för bara två dagar sedan.
This claim is not backed up either by statistics or references to scientific studies.
Det finns inget stöd för detta påstående i form av statistik eller referenser till vetenskapliga studier.
claim (też: call, requirement)
volume_up
fordran {r.wsp.}
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
Det handlar bara om att preliminärt säkra en fordringsägares fordran, inte om att slutgiltigt reglera den.
The creditor must not only demonstrate credibly and summarily that he has a claim but must also demonstrate the risk.
Borgenären måste inte endast trovärdigt och summariskt visa att han har en fordran utan också att han löper en risk.
claim (też: receivable)
volume_up
fordring {r.wsp.}
Community claims, indeed, may even take priority over national claims.
Ja, gemenskapens fordringar har i förekommande fall företräde framför nationella fordringar.
Finally, Article 84's provisions on the waiver or claims open the door to waiving the recovery of debts.
Slutligen föreskrifterna i artikel 84 om att avstå från att begära in fordringar.
For that reason, the recovery of claims, and the degree of cooperation which that demands, are politically sensitive questions.
Därför är indrivningen av fordringar och därmed förknippat samarbete en känslig politisk fråga.
claim (też: allotment, parcel, block)
volume_up
jordlott {r.wsp.}
claim
volume_up
inmutning {r.wsp.}

2. Biznes

claim (też: demand)
Will countries like Russia or the Ukraine in future be able to lay claim to membership?
Kan länder som Ryssland eller Ukraina i framtiden också göra anspråk på medlemsskap?
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
There is no credible proof of Mr Lukashenko’ s claim to have won the election.
Det finns inget trovärdigt bevis för Alexander Lukasjenkos anspråk på att ha vunnit valet.
claim (też: credit, call, amount due, debt due)
volume_up
fordran {r.wsp.}
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
Det handlar bara om att preliminärt säkra en fordringsägares fordran, inte om att slutgiltigt reglera den.
The creditor must not only demonstrate credibly and summarily that he has a claim but must also demonstrate the risk.
Borgenären måste inte endast trovärdigt och summariskt visa att han har en fordran utan också att han löper en risk.
claim (też: call, demand, request)
It nonsuited the negationist Robert Faurisson, who was claiming that the loi Gayssot attacked his freedom of expression and education.
Den avvisade förnekaren Robert Faurissons yrkande, när han hävdade att Gayssotlagen kränkte hans yttrande- och undervisningsfrihet.
claim (też: complaint)
It is important to learn from the experiences of others: claims for damages must be related to the actual harm suffered.
Det är viktigt att lära av andras erfarenheter och en reklamation ska alltid vara kopplad till den faktiska skada som konsumenten har lidit.
claim (też: call, demand, request)
volume_up
anfordran {r.wsp.}

3. ubezpieczenia

There are other issues apart from this: for example, damage claims of an unexpectedly high nature and cars not inspected.
Det finns andra frågor förutom denna: exempelvis oväntat höga skadeståndskrav och inte inspekterade bilar.
Bus operators are often small or medium-sized companies which would be brought to the brink of ruin by excessive claims for damages.
Bussoperatörerna är ofta små- och medelstora företag som skulle försättas på gränsen till ruin av allt för stora skadeståndskrav.
What about the victims of medical negligence, industrial injury or any other type of claim against insurers?
Hur blir det med de olycksoffer som råkat ut för medicinskt slarv, industriolyckor eller någon av de övriga typer av olyckor som medför skadeståndskrav från försäkringsbolag?

Synonimy (angielski) dla "claim":

claim

Przykłady użycia - "claim" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven the much-vaunted stabilisation that they claim to aim for does not happen.
Inte ens den så högt prisade stabilisering som de sägs syfta till kommer till stånd.
EnglishWe heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
Vi hörde att Laurent Gbagbo var beredd att ge upp, något som senare förnekades.
EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Jag förkastar anspråket på att Greenpeace ska vara måttstocken för EU:s klimatpolitik.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Därför är det en stor besvikelse att parlamentet inte avvisade påståendet.
EnglishIt is unacceptable for an institution to claim, wrongly, to be democratic.
Det är oacceptabelt för en institution som med orätt påstår sig vara demokratisk.
EnglishBut a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
Men med ett ifyllt U1-intyg kan man troligtvis handlägga din ansökan fortare.
EnglishFor more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Kontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.
EnglishI housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
Jag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
EnglishSo those who claim that this sector has been let down are completely wrong.
Så de som påstår att vi låtit denna sektor gå under, misstar sig fullständigt.
EnglishThere is no empirical evidence at all for that claim - quite the contrary.
Det finns inga som helst empiriska bevis för det påståendet - snarare tvärtom.
EnglishMr President, HIV, malaria and tuberculosis claim millions of lives each year.
Herr talman! Hiv, malaria och tuberkulos skördar miljontals liv varje år.
EnglishThe claim that these deaths were the results of heart attacks is frankly incredible.
Påståendet att dessa dödsfall orsakades av hjärtattacker är uppriktigt sagt otroligt.
EnglishThe first victory we can claim is that we do not have hate in our hearts.
Den första seger som vi kan tillkännage är att vi inte bär hat i våra hjärtan.
EnglishThe claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
Påståendet har godkänts, baserat på bevisning som Mead Johnson har tillhandahållit.
EnglishIs action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
Är ett agerande i samband med Nato alltid det första alternativet, som amerikanerna säger.
EnglishI accept and support the claim of the principle of informing and consulting workers.
Jag accepterar och stödjer principen om information till och samråd med arbetstagarna.
EnglishFinally, I also endorse the view of those who claim that this is not an isolated incident.
Slutligen vill jag stödja dem som menar att detta inte är en isolerad incident.
EnglishThese three diseases claim the most victims and are spreading with devastating effect.
Dessa tre sjukdomar kräver flest offer och angriper med förödande effekter.
EnglishIt is unfair to claim that Cotonou will only lead to unbridled liberalism.
Det är orättvist att säga att Cotonou endast kommer att leda till ohejdad liberalism.
EnglishHow can you say that and sit in a House where you claim to be democrats?
Hur kan ni säga det och sitta i en kammare där ni påstår er vara demokrater?