"categorisation" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"categorisation" po szwedzku

EN categorisation
volume_up
{rzeczownik}

categorisation
I reject any categorisation of people based on usefulness criteria.
Jag förkastar all kategorisering av människor utifrån kriterier om användbarhet.
I believe this categorisation can be used to restrict aid awards.
Denna kategorisering kan enligt min mening användas för att begränsa stödtilldelningen.
I would like to point out that at the level of primary education premature categorisation of pupils has a detrimental effect.
Jag vill påpeka att på primär utbildningsnivå har en alltför tidig kategorisering av eleverna en skadlig inverkan.

Synonimy (angielski) dla "categorisation":

categorisation

Przykłady użycia - "categorisation" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese would in fact sabotage part of the categorisation and complicate it.
De skulle faktiskt sabotera en del av katalogiseringen och göra det komplicerat.
EnglishThe changes to the categorisation during the next period will highlight this fact.
Den förändrade kategoriseringen under nästa period kommer att belysa detta.
EnglishThe Directive, however, provides for categorisation according to traditional systems.
I direktivet föreskrivs dock klassificering enligt traditionella system.
EnglishThe Committee wishes this categorisation to be effected as soon as possible, as I have already stated.
Utskottet vill så snart som möjligt komma fram till denna placering, det har jag redan sagt.
EnglishThe original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
Nuvarande indelning har varit i bruk sedan 1994.
EnglishExisting legislation does not provide a clear categorisation of pencil cases.
—Punkt 13 i bilaga I till direktiv 2009/48/EG.
EnglishThere is the issue of discards and the impact of an Appendix I categorisation on this matter for fishermen.
Vi har frågan om fångsten som kastas överbord och hur en klassificering i bilaga I påverkar fiskarna.
EnglishThis categorisation is discriminatory and I suggest that it should be removed from the statute of European Schools.
Sådan uppdelning är diskriminerande och jag föreslår att den tas bort ur stadgan för Europaskolorna.
EnglishThe central issue in this discussion will be the results of the categorisation of the substances on the 'under review' list.
Kärnpunkten i denna diskussion blir hur placeringen av de ämnen som finns med på prioriteringslistan går.
EnglishThe central issue in this discussion will be the results of the categorisation of the substances on the 'under review ' list.
Kärnpunkten i denna diskussion blir hur placeringen av de ämnen som finns med på prioriteringslistan går.
EnglishMore than ever we have to avoid divisions between Member States - to avoid categorisation of old and new, big and small.
Aldrig förr har vi tvingats undvika motsättningar mellan medlemsstaterna i samma utsträckning som nu, och kategorier som gammal och ny, stor och liten.
EnglishOn the digital tachograph and the categorisation of infringements the Commission has started up some initiatives to reduce the problems.
När det gäller den digitala färdskrivaren och kategoriseringen av överträdelser har kommissionen inlett några initiativ för att minska problemen.
EnglishResearch needs to move on from the traditional categorisation into nature and culture, heredity and environment, biology and society, body and mind, human and non-human.
Forskningen behöver komma vidare från det traditionella uppdelandet i natur och kultur, arv och miljö, biologi och samhälle, kropp och tanke, mänskligt och icke-mänskligt.
EnglishSecondly, the United Kingdom has a specific problem regarding the categorisation of fluoranthene, which is one of the family of polyaromatic hydrocarbons in the top category.
För det andra medför kategoriseringen av fluoranten, som hör till familjen polycykliska aromatiska kolväten och som återfinns i den högsta kategorin, ett specifikt problem för Förenade kungariket.