"to cast off" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to cast off" po szwedzku

EN to cast off
volume_up
{czasownik}

to cast off (też: to blow, to chuck out, to ditch, to eject)
to cast off

Przykłady użycia - "to cast off" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHere, it is again a question of, if I may put it this way, cast-off national politicians.
Här handlar det åter om - ursäkta uttrycket -avfall från den nationella politiken.
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
EU måste följa med utvecklingen och ta av sig byråkratins kedjor.
EnglishLet us not cast off the weight of responsibility from our shoulders.
Låt oss inte dra oss undan det ansvar som vilar på våra axlar.
EnglishIt was only in the 19th century that the Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs cast off the Ottoman yoke.
Inte förrän på 1800-talet kastade greker, rumäner, bulgarer och serber av sig det ottomanska oket.
EnglishSerbia must cast off the burdens of her past, namely the horrors and shadows of the Milošević regime.
Serbien måste kasta av sig bördan av sitt förflutna, det vill säga fasorna och skuggorna från Miloševićregimen.
EnglishCast off your diffidence, Commissioners!
Var inte så rädd, käre kommissionsledamot!
EnglishWith regard to energy, the European Union should cast off certain prejudices and assume a more pragmatic and consistent approach.
På energiområdet bör EU frigöra sig från vissa förutfattade meningar och agera mer pragmatiskt och konsekvent.
EnglishThe Internet means that the sharing and free circulation of ideas, information and works have cast off their old physical restraints.
Internet innebär att delningen och den fria spridningen av idéer, information och verk har frigjorts från sina tidigare fysiska hinder.
EnglishBut we do need to cast off the Klondike mentality which sees electronic operations as the key to a great financial boom, just as the assignat was expected to be.
Man borde dock göra upp med den guldgrävarmentalitet som gör att man förväntar sig samma stora finansiella uppsving som vid assignaterna.
EnglishNo ruler, no people can single-handedly cast off the past and build the future; but the European peoples and governments can do so by working all together.
Ingen regering, inget folk kan ensamt överge det förflutna och bygga framtiden: det kan emellertid de europeiska folken och regeringarna göra om de alla arbetar tillsammans.
EnglishIn this Assembly, from now on, with the vote on this directive, let us give women the means and the signal to cast off their chains and let us once more assume our responsibilities.
Genom att rösta för detta direktiv här i kammaren kan vi ge kvinnorna nycklar och en signal för att lossa bojorna, och vi bör ännu en gång ta vårt ansvar.