"to be up" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to be up" po szwedzku

EN to be up
volume_up
{czasownik}

to be up (też: to operate, to proceed, to run)
It is an obvious way to organise it and we hope to see it up and running again soon.
Det är ett självklart sätt att organisera det hela och vi hoppas att det snart skall vara igång igen.
It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003.
På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003.
The measures that must be taken as part of the Marine Strategy will be up and running by 2018 according to the proposed timetable.
De åtgärder som måste vidtas som en del av den marina strategin kommer att vara igång från och med 2018 enligt den föreslagna tidsplanen.
to be up
They shouldbe up and out, cleaning out those machine guns!
De borde vara uppe och slå ut kulsprutorna!
Den kommer inte vara uppe länge.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to be up"

to be czasownik
to be up to czasownik
up przymiotnik
Swedish
up przysłówek
up przyimek
Swedish
to up czasownik

Przykłady użycia - "to be up" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten ger oss möjligheten att åtgärda detta.
EnglishIn this respect, codification is something the Commission should be following up.
I det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishIt is up to us Europeans to accompany and support our partners in this process.
Det är upp till oss européer att följa och stödja våra partner i denna process.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishToday he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
I dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
EnglishThe European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Europeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.