"to ask" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to ask" po szwedzku

SV

"ask" po angielsku

volume_up
ask {r.wsp.}
volume_up
ask- {przym.}

EN to ask
volume_up
[asked|asked] {czasownik}

1. ogólne

You may ask me - I may ask myself - whether we have misused this method.
Och ni kan fråga mig, och jag kan fråga mig själv: har vi missbrukat denna teknik?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
Jag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
Jag måste fråga varför de interinstitutionella samtalen om denna fråga ännu inte kommit igång.
to ask
volume_up
be [bad|har bett] {czas.} [uprz.]
That being said, I would ask you, Mr President, to ask the Member of whom I was speaking to apologise.
Jag vill alltså be er att be den ledamot som talade att be om ursäkt.
I must ask the House to approve the result of the negotiations.
Jag skulle därför vilja be parlamentet att godkänna förhandlingsresultatet.
I would therefore ask the Commissioner to pay particular attention here.
Jag vill därför be kommissionsledamoten att särskilt uppmärksamma detta.
to ask
volume_up
anhålla {czas.} (be om ngt)
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
Skulle vi kunna få anhålla om att det kommer ett betydelsefullt steg framåt även från den andra sidan?
I would ask for this to be made a new focal point.
Jag vill anhålla om att man här gör en ny prioritering.
She should be able to ask you, Mr President, to be allowed to make a statement on this subject during this part-session.
Hon kan anhålla om ert tillstånd, herr ordförande, att göra ett uttalande i saken vid det här sammanträdet.
to ask (też: to inquire)
We will have to ask what is happening, and we will let you know, Mr Coelho.
Vi måste höra efter vad som försiggår, och vi kommer att underrätta er, herr Coelho.
to ask (też: to find out, to inquire)
volume_up
efterhöra {czas.} [starom.]
to ask (też: to inquire)
volume_up
spörja [sporde|har sport] {czas.} [arch.] (fråga)

2. "require"

Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
Tänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Kommissionen skulle åtminstone kunna begära att vidarebosättningsfrågan slutförs.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
En grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.

3. "expect"

to ask (też: to anticipate)
I would ask the Commissioner when Parliament can expect to see this proposal.
Jag frågar kommissionen när parlamentet kan förvänta sig det kommissionsförslaget.
What, one may ask, can our farmers expect ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig...

Synonimy (szwedzki) dla "ask":

ask

Przykłady użycia - "to ask" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.
Det är det centrala i detta betänkande, och för den tanken ber jag om ert stöd.
EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
EnglishThen, these citizens justifiably ask us ‘What sort of internal market is this?’
Då frågar sig dessa medborgare med rätta, ”vad är detta för slags inre marknad?”
EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Jag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
EnglishThat is why I would ask you when there is going to be a discussion on procedure.
Jag ställer alltså frågan: När kommer det att äga rum en debatt om förfarandet?
EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Jag skulle dock även vilja fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på det problemet.
EnglishWe also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
Vi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
EnglishI ask for your continued support in this critical time in our country' s history.
Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.
EnglishIn view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Mot bakgrund av dessa framsteg ber jag ledamöterna att stödja kompromisspaketet.
EnglishI would also ask Mr Vanhanen to say the same thing to the members of his Council.
Jag vill också uppmana Matti Vanhanen att säga detsamma till medlemmarna i rådet.
EnglishI would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
EnglishThen, these citizens justifiably ask us ‘ What sort of internal market is this?’
Då frågar sig dessa medborgare med rätta, ” vad är detta för slags inre marknad? ”
EnglishI also want to ask again for attention be paid to the European company statute.
Dessutom vill jag återigen rikta uppmärksamheten motden europeiska bolagsstadgan.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishI therefore ask the following questions: When will safeguard clauses be activated?
Jag vill därför ställa följande frågor: När kommer skyddsklausulen att aktiveras?
EnglishI also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
Jag frågar också mig själv varför EU inte försvarar den internationella rätten.
EnglishWe therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
Då måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
EnglishLet me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
Låt mig sluta med en tanke, som jag ber parlamentets ledamöter att ta med sig.
EnglishI think it quite proper that the rapporteur should ask for that to be addressed.
Jag tycker det är rätt att föredraganden ber om uppmärksamhet för den frågan.
EnglishThese efforts must be supported and we must ask other authorities to do the same.
Vi måste stödja denna ansträngning och uppmana övriga instanser att göra detsamma.

Pozostałe hasła