"artificial" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"artificial" po szwedzku

EN artificial
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

artificial (też: artifical)
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
It has created production conditions of an extreme, stressful and artificial nature.
Den har skapat produktionsförhållanden av extrem, pressande och artificiell natur.
   The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
   – Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
artificial (też: artificially, factitious, made, man-made)
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
En sådan konstgjord produkt förtjänar inget finansiellt stöd från EU.
It survives at national level, even without artificial precautions on the part of the EU.
Den överlever på nationell nivå, också utan konstgjord andning från EU:s sida.
Artificial viability will not serve this area of EU fisheries policy well in the long term either.
Inte heller denna del av EU-fisket är behjälpt av konstgjord andning på lång sikt.
artificial (też: abnormal, constrained, ethereal, stiff)
volume_up
onaturlig {przym.}
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Den av de geopolitiska situationen pålagda situationen var i realiteten onaturlig.
A kind of artificial distribution of tasks has taken place between the European Union and the United States.
Det har bildats en sorts onaturlig uppgiftsfördelning mellan Europeiska unionen och Förenta staterna.
artificial (też: ambidextrous, bad, disingenuous, double)
volume_up
falsk {przym.}
artificial

2. "affected"

artificial
volume_up
tillgjort {przym.}

Synonimy (angielski) dla "artificial":

artificial

Przykłady użycia - "artificial" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCommemoration of the Holodomor, the artificial famine in Ukraine (1932-1933) (
Minnesdagen för Holodomor, den framtvingade hungersnöden i Ukraina (1932-1933) (
EnglishThese practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
Skattekonkurrens gynnar konstlad förflyttning av bolag, kapital och människor.
EnglishOver-regulation creates artificial jobs, which are not economically justified.
Överreglering skapar konstlade arbetstillfällen som inte är ekonomiskt berättigade.
EnglishCommemoration of the Holodomor, the Ukraine artificial famine (1932-1933) (debate)
Till minne av holodomor, den stora hungersnöden i Ukraina 1932-1933 (debatt)
EnglishTheir accession marks the end of the artificial division of our continent.
Deras anslutning markerar slutet på den konstgjorda delningen av vår kontinent.
EnglishIt is not Europe' s business to regulate this, so no artificial protection.
Det får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
EnglishWe must not attempt to impose an artificial male-female relationship by force.
Vi får inte försöka införa ett konstlat förhållande mellan kvinnor och män under tvång.
EnglishIt is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
Det får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
EnglishYou cannot take your account number with you and I think these are artificial barriers.
Det finns ingen nummerportabilitet, och enligt mig är det konstgjorda gränser.
EnglishThe link between the subsidy mechanism and the WTO procedure is totally artificial.
Länken mellan stödmekanismen och WTO-förfarandet är fullständigt konstlad.
EnglishIt also generates a sense of unity and does away with artificial divisions.
Den skapar också en känsla av enhet och gör slut på konstlade uppdelningar.
EnglishWater and artificial proteins are injected, as if meat were not protein in itself.
Man plockar in vatten och konstiga proteiner, som om kött inte vore protein i sig själv.
EnglishThere never really was a 'western Balkans', and it is a totally artificial concept.
Västbalkan har aldrig existerat, det är definitivt ett påhittat begrepp.
EnglishIt's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.
Det är ett konstgjort ekosystem byggt för att likna Corkys naturliga miljö.
EnglishAn artificial barrier is being created that represents a serious threat to peace.
Ett konstgjort hinder skapas som utgör ett allvarligt hot mot freden.
EnglishThere never really was a 'western Balkans ', and it is a totally artificial concept.
Västbalkan har aldrig existerat, det är definitivt ett påhittat begrepp.
EnglishI think we should guard against artificial comparisons with the United States of America.
Jag tror också att vi måste avhålla oss från konstgjorda jämförelser med USA.
EnglishWhen Germans think of the artificial division of countries, they unfailingly think of Berlin.
När tyskar tänker på en konstlad delning av länder tänker de ofelbart på Berlin.
EnglishThere can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
Den humanitära hjälpen och det militära agerandet kan inte skiljas åt på ett konstgjort sätt.
EnglishOnly 26 % of the French have confidence in this artificial currency.
Endast 26 procent av fransmännen känner förtroende för denna konstlade valuta.