"argument against" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"argument against" po szwedzku

EN argument against
volume_up
{rzeczownik}

argument against
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Detta kriterium får inte användas som ett argument mot att ingå avtal.
There is another argument against helping firms to relocate.
Det finns ett annat argument mot att hjälpa företag att omlokalisera sin verksamhet.
That alone is an argument against this barbaric form of punishment.
Bara det är ett argument mot detta barbariska straff.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "argument against"

argument rzeczownik
against przyimek

Przykłady użycia - "argument against" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe most common argument against the proposal for amendment is fear of Russian displeasure.
Det vanligaste argumentet mot ändringsförslaget är fruktan för ryskt missnöje.
EnglishTherefore, to use that as an argument for voting against this report makes no sense.
Följaktligen är det fel att använda sig av det argumentet för att rösta emot betänkandet.
EnglishIt is not possible to say anything against this argument or against the attitude of market radicals.
Man kan inte invända mot detta argument eller mot marknadsradikalers inställning.
EnglishIn my view, there can be no serious argument against such an amendment.
Enligt min åsikt kan man egentligen inte argumentera mot ett sådant ändringsförslag på allvar.
EnglishIt is interesting to note that this report reinforces our argument in Sweden against joining EMU.
Det är intressant att notera att detta betänkande bekräftar våra argument i Sverige mot en anslutning till EMU.
EnglishSo far every argument against this has been unsatisfactory.
EnglishThe best argument against this is the situation of the Member States which have proceeded with this action domestically.
Det bästa argumentet mot detta är den situation som råder i de medlemsstater som har vidtagit dessa åtgärder nationellt.
EnglishThis is often the argument used against it.
EnglishWith the imports from Uruguay, the market argument not to vaccinate against foot-and-mouth has been laid to rest for ever.
Det marknadsmässiga argumentet för att inte vaccinera mot mul- och klövsjukan har definitivt gått i graven i och med importen från Uruguay.
EnglishRecent events in Chechnya add a strong political argument against meeting any new Russian request for food aid.
Den senaste tidens händelser i Tjetjenien utgör ett starkt politiskt argument för att inte tillmötesgå en eventuell ny rysk förfrågan om livsmedelshjälp.
EnglishThe usual argument against such a ban is that it is actually saturated fats that are the biggest problem for public health in Europe.
Det vanliga argumentet mot ett sådant förbud är att det i själva verket är mättade fetter som är det största problemet för folkhälsan i Europa.
EnglishI do not make an argument for being insulated against the representations and judgment of Parliament or of the Council which represents the taxpayers.
Jag argumenterar inte för att vi skall isolera oss från de påpekanden och uppfattningar som parlamentet eller rådet, som företräder skattebetalarna, har.
EnglishThe point that different Member States have different regulations or problems is a reason for supporting Mr Lannoye's report, rather than an argument against it.
Konstaterandet, att det i vissa stater finns olika bestämmelser eller problem, utgör snarare uppmuntran än motargument till Lannoyes betänkande.
EnglishI might say that I am not at all convinced that he has made out any good argument for discriminating against older people by limiting their age to 35.
Jag måste säga att jag inte alls är övertygad om att han har några bra argument för att diskriminera äldre personer genom att begränsa deras ålder till 35 år.
EnglishUnfortunately, I cannot support the European People's Party's proposals, which date back to the Commission proposal and thus, in my opinion, give industry another argument against joining in.
Tyvärr kan jag inte stödja PPE-gruppens förslag som går tillbaka på kommissionens förslag och därmed, som jag ser det, ger industrin ännu ett argument för att inte bli medlemmar.
EnglishI mention this fact by way of introduction, since this whole debate is taking place in the midst of a media circus where individual issues are drowned out by the argument for or against the euro.
Detta säger jag som inledning, eftersom vi här argumenterar i ett tillstånd av medialt rus, där varje specifik frågeställning försvinner när man ställer frågan: för eller emot euron?