"to allocate" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to allocate" po szwedzku

EN

to allocate [allocated|allocated] {czasownik}

volume_up
The Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Låt det bli en prioritet att tilldela en del av dessa medel till industrin.
We ought to allocate a gradually bigger share of that budget in support of HIV prevention.
Vi borde tilldela en gradvis större andel av denna budget till hiv-förebyggande åtgärder.
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Vi måste även avsätta mer medel till de EU-medborgare som deltar i programmet.
We are, moreover, planning to allocate EUR 600 million to this section of the programme.
Vi har för övrigt planerat att avsätta 600 miljoner euro för denna del av programmet.
The Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Kommissionen måste tänka på detta och avsätta mer medel under 2008.
However, we have not even been able to allocate all of this expenditure.
Vi har dock inte ens kunnat fördela alla dessa summor.
It has to allocate the necessary funds to help small border countries manage this issue.
EU måste fördela de medel som behövs för att hjälpa små länder vid EU: s gränser att klara situationen.
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Naturligtvis respekterar jag till fullo rådets rätt att fastställa och fördela fiskemöjligheter.
Maybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
Vi kanske borde anslå lite mindre pengar till infrastrukturen och de andra frågorna.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Vi kommer således att kunna anslå 14 miljarder euro för miljöändamål.
We must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Vi måste anslå medel till EU:s säkerhet och utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur.
to allocate
Only then can the resources that are available be allocated most effectively.
Endast på detta sätt kan man mera effektivt allokera tillbuds stående resurser.
I welcome the European Parliament's decision to approve the Commission's proposal to allocate a further EUR 46 million in macro-financial assistance to Georgia.
Jag välkomnar Europaparlamentets beslut att godkänna kommissionens förslag om att allokera ytterligare 46 miljoner euro i makroekonomiskt stöd till Georgien.
Finally, the consideration of Structural Funds and enlargement is apt: the EU could use this opportunity to allocate Funds more effectively, first time round.
Slutligen är reflexionen om strukturfonderna och utvidgningen passande: EU skulle kunna utnyttja detta tillfälle för att allokera fondmedlen effektivare från början.
Who is to determine which importer is allocated which quota?
Vem skall bestämma vilken importör som skall få vilken kvot?
It is not about punishing wrongdoers but apportioning and allocating responsibility for environmental damage.
Det handlar inte om att straffa lagbrytare utan om att fördela och bestämma ansvaret för miljöskador.
It is actually about providing greater flexibility and it is up to Member States to decide whether and how much they want to allocate to this area.
Det handlar egentligen om att skapa större flexibilitet och det är medlemsstaterna som ska bestämma om och i vilken utsträckning de vill satsa på det här området.
The budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
Budgetmyndigheterna skall bara anvisa anslag till institutionerna.
These challenges require the EU to be able to take political decisions, allocate budget resources and engage in activity whereby we can make advances.
Dessa utmaningar kräver att EU kan såväl anta politiska beslut, anvisa budgetmedel som genomföra verksamhet som gör att vi kan flytta fram positionerna.
to allocate

Przykłady użycia - "to allocate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
Varför tilldelade vi noll euro till energieffektivitet i EU:s återhämtningspaket?
EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
De flesta länder anslår stora resurser för att betala en armé av arbetslösa.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Då skall vi också gemensamt dela upp dessa medel i enlighet med detta.
EnglishThe European Commission must allocate funds for research in this area.
Europeiska kommissionen måste ge pengar till forskningen inom detta område.
EnglishAre we getting enough environment for the money we allocate to these schemes?
Får vi en bra miljö för de pengar som vi använder inom dessa system?
EnglishPlease tell your groups to allocate sufficient time to their speakers.
Säg till era grupper att låta en talare tala och ge honom eller henne tillräcklig tid.
EnglishThe European Council is only prepared to allocate 0.15% of the Union's GDP to enlargement.
Europeiska rådet har inte avsatt mer än 0,15 procent av unionens BNP till utvidgningen.
EnglishThe European Council is only prepared to allocate 0.15 % of the Union's GDP to enlargement.
Europeiska rådet har inte avsatt mer än 0,15 procent av unionens BNP till utvidgningen.
EnglishAs I have said, the political groups should not allocate a time of one minute.
Jag har sagt till de politiska grupperna att inte ge en minut.
EnglishWell you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.
Vi måste finansiera ett sådant system och ett sådant incentiv.
EnglishHowever, we allocate only EUR 14 million to developing alternatives for tobacco growers.
Emellertid anslår vi endast 14 miljoner euro till utvecklingsalternativ för tobaksproducenter.
EnglishThe authorities of the Member States allocate these quotas to their sugar-producing undertakings.
Att överföra kvoter mellan medlemsländer är ett sätt att garantera detta.
EnglishEach country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Varje land vill hänföra så stora utgifter som möjligt till kategorin utvecklingsbistånd.
EnglishWhat proportion of overall wealth do we want to allocate to pensioners?
Vilken andel av världens rikedom vill vi ge till pensionärerna?
EnglishThe authorities of the Member States allocate these quotas to their sugar-producing undertakings.
Myndigheterna i medlemsländerna fördelar dessa kvoter till sina sockerproducerande företag.
EnglishIt is absolute nonsense that groups should allocate speaking time.
Jag vill göra er uppmärksam på något: Det är ett absolut ofog, att grupperna fördelar talartid.
EnglishIt also lacks a bold policy to allocate carbon rights to forests and the wood industry.
Det saknas också en djärv politik för tilldelande av koldioxidrättigheter till skogar och träindustrin.
EnglishEven if we allocate all of that to China-WTO accession it would still not be enough.
Även om vi anslår allt detta till Kinas anslutning till WTO skulle det fortfarande inte vara tillräckligt.
EnglishDoes the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?
Tänker kommissionen införa kvoter så att en del av EU-medlen förbehålls för de små och medelstora företagen?
EnglishIf it were to allocate 20 minutes more speaking time than before, this would work out exactly.
Om man fördelar ytterligare 20 minuter, så som hittills varit fallet, går det nämligen jämnt ut.