EN act
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

act (też: code, constitution, house, law)
volume_up
lag {r.wsp.}
Already in 1925, Estonia adopted an act of cultural autonomy for ethnic minorities.
Redan 1925 antog Estland en lag om kulturellt självstyre för etniska minoriteter.
The UK Government, for example, recently introduced a human rights act.
Den brittiska regeringen införde t.ex. nyligen en lag om mänskliga rättigheter.
The very first legal act of the new Hungarian Parliament was an act on dual citizenship.
Den första rättsakten som antogs av det nya ungerska parlamentet var en lag om dubbelt medborgarskap.
act (też: action, deed, document, story)
volume_up
handling {r.wsp.}
So this was a kind of inaugural act, an act which was necessary.
Det är därför en slags instiftande handling, en handling som vi behövde.
The European Commission vigorously condemns this cruel and cowardly act.
Europeiska kommissionen fördömer kraftfullt denna grymma och fega handling.
With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
Men den möjligheten finns inte vid en oåterkallelig handling som dödsstraff.
volume_up
åtgärd {r.wsp.}
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU: s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU:s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure will also act as an incentive to reduce intensive production.
Även denna åtgärd kommer att minska impulsen till intensiv produktion.
act (też: deed, work)
volume_up
gärning {r.wsp.}
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Ett original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.
Everything hinges, of course, on inspections and on the way in which we catch the polluters in the act.
Allt hänger förstås på inspektionerna och på hur vi kan ta förorenarna på bar gärning.
act (też: attraction, copy, issue, item)
My second point concerns the fact that important acts are adopted by the Council of Ministers, and then nothing happens.
Kommentar nummer två: inom ministerrådet har viktiga rättsakter antagits, men sedan händer ingenting.
Husband number four's at home, and his idea of acting like a family is to criticize me.
Äkta make nummer fyra är hemma, och hans idé om att vara som en familj är att kritisera mig.
I would just like to say, Mr President, that some strange selectivity is being practised here, that certain Members stage little acts and, after the act is finished, they leave and the game is over.
Jag skulle bara vilja säga, herr talman, att man här tillämpar en märklig selektivitet, att man uppför sitt nummer och när numret är klart så går man iväg, och då har man spelat klart sitt spel.
act

2. "theater"

act
volume_up
akten {r.wsp.}
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
I tredje akten, gick vi in i Bosnien och Kosovo och vi såg ut att lyckas.
It is an historic moment: the final act of the revolutions of 1989.
Det är en historisk tidpunkt: den sista akten av revolutionerna 1989.
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
I syfte att anpassa akten till konstitutionen ändras den på följande sätt:

3. Teatr

act
volume_up
akt {r.wsp.}
The act of granting discharge is not an administrative act.
Jag skulle vilja säga följande: beviljandet av ansvarsfrihet är inte en administrativ akt.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Europaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The budget is a fundamental act which makes political choices.
Budgeten är en grundläggande akt som avspeglar politiska val.

4. Biznes

act (też: deed, instrument)
volume_up
urkund {r.wsp.}
They would act as messengers, as it were: they hand over the document, fanfares are sounded, and they go their separate ways.
Dessa gör det så att säga som bud, de överlämnar urkunden, blåser fanfar, och sedan går de skilda vägar.

Przykłady użycia - "act" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishIt is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Det är förståeligt att kommissionen inte kunde bortse från bristen på agerande.
EnglishMr President, I voted in favour of Mrs Herczog's report on the Small Business Act.
Herr talman! Jag röstade för Edit Herczogs betänkande om en ”Small Business Act”.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Malmströmbetänkandet är en balansakt.
EnglishDoes the Council not think it should act against speculation by oil companies?
Anser rådet inte att det behöver vidta åtgärder mot oljebolagens spekulationer?
EnglishProduct liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
Produktansvar för råvaror stimulerar ett ansvarsfullt beteende hos lantbrukarna.
EnglishIt would be an act of cynicism for Member States to dilute these proposals further.
Det skulle vara cyniskt av medlemsstater att ytterligare försvaga dessa förslag.
EnglishThis is a difficult balancing act which I believe this directive manages well.
Detta är en svår avvägningsfråga som jag tycker att detta direktiv klarar av bra.
EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Om och när något sker förväntar vi oss att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishWe therefore need to get our act together and consider what options are available.
Därför behöver vi ta oss samman och överväga vilka möjligheter som står till buds.
EnglishNext is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Därnäst kommer skapandet av en ny småföretagsakt med en starkare social dimension.
EnglishFirst of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
Allra först måste man hitta de skyldiga till dådet och ställa dem till svars.
EnglishWe wait to see how the Nigerian Government will act after the appeal on 25 March.
Vi avvaktar hur den nigerianska regeringen handlar efter besväret den 25 mars 2003.
EnglishHowever, I cannot act in the broader context of relocation processes in general.
Den kritiska massan för tillväxt och konkurrenskraft måste nås så snart som möjligt.
EnglishWe all have a responsibility here, all three institutions, and we must act quickly.
Där har vi alla ett ansvar, alla tre institutionerna, och vi måste göra det snart.
EnglishThe EU is using an export ban to act as the health missionary of the entire world.
Med ett exportförbud försöker EU briljera som hälsoprofet inför hela världen.
EnglishTo date, the Commission has not submitted any official proposal for an Act.
Hittills har kommissionen inte lagt fram något officiellt förslag till rättsakt.
EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Att klassificera det som hände som en krigshandling är inte bara en semantisk fråga.