"to abide by" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to abide by" po szwedzku

EN to abide by
volume_up
{czasownik}

to abide by (też: to pay)
We must abide by the consequences of the latter, especially following the outcome of the Irish referendum.
Vi måste stå för följderna av denna kompromiss, särskilt efter resultatet av folkomröstningen på Irland.
Mr Buttiglione, a former Member of this House, repeatedly affirmed his adherence to European values and undertook to abide by the law as it stands.
Som tidigare ledamot av Europaparlamentet bekräftade Rocco Buttiglione upprepade gånger att han står fast vid EU:s värderingar och förpliktade sig att stå för gällande lag.
to abide by (też: to cheer, to keep, to keep on, to maintain)
We must abide by the rule of law, even when the going gets tough!
Vi måste hålla rättssamhället också när det är svårt!
to abide by (też: to comply, to go, to obey, to run)
volume_up
lyda {czas.}
You did not refuse them, which shows that you are willing to abide by the Republic's rules, but, above all, Mr Cohn-Bendit, you are a true European when you speak about Europe.
Ni tackade inte nej till dessa, vilket visar att ni är villig att lyda republikens lagar.
to abide by (też: to go along with)
One of the keys to overcome this is to abide by the financial perspectives.
En av lösningarna för att övervinna detta är att foga sig efter budgetramarna.
Ever since the euro was introduced, the very authors of the rules are the least prepared to abide by them.
Ända sedan euron infördes är själva upphovsmännen till reglerna de som är minst beredda att foga sig efter dem.
Decision makers shall be directly accountable through the ballot box to those who must abide by their decisions in each country.
Beslutsfattarna ska vara direkt ansvariga genom valurnorna för dem som måste foga sig efter deras beslut i varje land.
to abide by (też: to keep to, to maintain)
We want the Stability and Growth Pact; let us abide by it and implement it.
Vi vill ha stabilitets- och tillväxtpakten; låt oss stå fast vid och genomföra den.
I do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
Jag anser därför inte att vi skall stå fast vid kravet i det hänseendet.
I hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Jag hoppas att ni även kommer att stå fast vid denna regel i ert förslag.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to abide by"

to abide czasownik
by przysłówek
Swedish
by przyimek

Przykłady użycia - "to abide by" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must abide by the political agreement reached by the Council of Ministers in June.
Vi kan inte gå längre än det politiska avtal som ministerrådet antog i juni i år.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Nationerna är skyldiga att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa fördrag.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Jag får vänligt men bestämt be att ni håller er till er tilldelade talartid.
EnglishOur industries abide by the Kyoto regulations, while the American ones fail to do so.
Vår industri rättar sig efter Kyotobestämmelserna, medan amerikanerna inte gör det.
EnglishBy posting in this forum, you agree to abide by the aforementioned rules.
Genom att skriva inlägg på forumet förbinder du dig att följa ovanstående regler.
EnglishWe now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
Vi har stränga regler nu och jag hoppas att vi verkligen kommer att kunna följa dem.
EnglishWe therefore appeal to our American friends to abide by the principles of human rights.
Vilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i stadgan när de tillämpar EU-lagstiftning.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
Rådet uppmanade därför alla parter att fullt ut fullgöra sina åtaganden.
EnglishParliament and the Commission have declared that they would abide by it.
Parlamentet och kommissionen har redan förklarat att man tänker respektera stadgan.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
Rådet har ännu inte informerats om resultatet av en sådan utvärdering.
EnglishHowever, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Medlemsstaterna har emellertid ingått ett politiskt åtagande att följa kodens bestämmelser.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlamentet bör anta mycket strängare förfarandemässiga regler och följa dessa.
EnglishThat may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.
Det kan, och måste, ändras men tills dess måste vi följa subsidiaritetsprincipen.
EnglishWe need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them.
Vi behöver spelregler för demokratin och vi måste när allt kommer omkring också iaktta dem.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
Nu har vi en gemensam ståndpunkt, och Tjeckiens regering kommer att rätta sig efter den.
EnglishMr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.
Herr Matsakis! Vi får alla hålla oss till de tidsramar vi vet att vi fått tilldelade.
EnglishI understand the importance of your assessments, but we must abide by the Rules of Procedure.
Jag förstår vikten av era värderingar, men vi måste hålla oss till det stipulerade.
EnglishWe now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
De två andra frågorna ni tog upp är särdeles viktiga och jag skulle vilja koppla samman dem.
EnglishThe Committee on the Rules will make the decision and we will abide by that decision.
Utskottet för arbetsordningen avgör den och vi gör som den beslutar.