EN means
volume_up
{rzeczownik}

means (też: fortune, method, middle, wealth)
They are a means to build interoperability with our external partners.
Reprezintă un mijloc de construire a interoperabilităţii cu partenerii externi.
This is the only means by which the objectives that we are proposing will be realised.
Acesta este singurul mijloc prin care vor fi realizate obiectivele pe care le propunem.
However, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Totuşi, alerta SIS este un mijloc de transmitere a mandatului european de arestare.
means
volume_up
mijloc {n.} (mod de acţiune)
They are a means to build interoperability with our external partners.
Reprezintă un mijloc de construire a interoperabilităţii cu partenerii externi.
This is the only means by which the objectives that we are proposing will be realised.
Acesta este singurul mijloc prin care vor fi realizate obiectivele pe care le propunem.
However, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Totuşi, alerta SIS este un mijloc de transmitere a mandatului european de arestare.
means (też: fashion, form, kind, mode)
volume_up
fel {n.}
This means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
But what kinds of means are we - Member States and politicians - giving to Mr Solana?
Însă ce fel de mijloace îi oferim domnului Solana noi, Statele Membre şi politicienii?
This means that the aforementioned document does not have legal force.
Astfel, acest document nu are nici un fel de aplicare legală.
means (też: device)
means (też: way)
means
volume_up
osânză {f.} (mijloace)
means
volume_up
posibilitate {f.} (mijloace)
Option three: If you cannot change the Treaty or its interpretation, we could perhaps discuss what it means for a given type of transaction to be 'OK'.
A treia posibilitate: Dacă nu puteţi schimba Tratatul sau interpretarea acestuia, am putea să discutăm pe marginea a ceea ce înseamnă că un anumit tip de operaţiune este "în regulă”.
means
volume_up
rost {n.} (mijloc)
means (też: contrivance, device)
volume_up
meştesug {n.} (mijloc)
means
volume_up
marafet {n.} (mijloc)

Przykłady użycia - "means" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
EnglishIt means much, much more than this.
Atenție: democrația nu înseamnă alegeri. înseamnă mult, mult mai mult decât atât.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.
EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
În fizică, E reprezintă energia, iar G este simbolul acceleraţiei gravitaţionale.
EnglishInstead it means that everyone can contribute something and needs to participate.
În schimb, înseamnă că toată lumea poate contribui cu ceva și trebuie să participe.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
EnglishThat means politically stable relations, personal safety and economic development.
Acest lucru înseamnă relaţii stabile, siguranţă personală şi dezvoltare economică.
EnglishThis means that the European Union must also take an honest look in the mirror.
Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să se privească onest în oglindă.
EnglishIt means that the folder is stored on a network location that hasn't been indexed.
Înseamnă că folderul este stocat într-o locație din rețea care nu a fost indexată.
EnglishThis means that we are still not in the position that we should have reached.
Ceea ce înseamnă că încă nu am ajuns în poziţia în care ar fi trebuit să ajungem.
EnglishThese means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Aceste mijloace includ, de exemplu, constituirea unei guvernări economice UE.
EnglishThis means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
Acest lucru înseamnă că trebuie să colaborăm atât în Europa, cât şi în restul lumii.
EnglishThe regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
Sistemul de reglementare Basel II a fost eludat prin sectorul bancar paralel.
EnglishThis means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.
Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să o transpună până la 1 ianuarie 2013.
EnglishIt means that the Europe 2020 Strategy is at risk and will be hard to achieve.
Înseamnă că Strategia Europa 2020 este în pericol și va fi greu de pus în practică.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Înseamnă că rămânem în afara legii, că ne abandonăm drepturile la protecție juridică.
EnglishToday's vote means that this obscenity will continue for another 18 months.
Votul de astăzi înseamnă că această obscenitate va continua pentru încă 18 luni.
EnglishIn a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
În perioada de criză, nu noua taxă este instrumentul care rezolvă orice problemă.
EnglishThis means that the issue of solidarity must be addressed in a broader context.
Aceasta înseamnă că problema solidarităţii trebuie abordată într-un context mai larg.