EN characteristics
volume_up
{liczba mnoga}

characteristics (też: features)
These three European characteristics are clearly implied in the Greece issue.
Aceste trei caracteristici europene sunt implicate în mod clar în problema Greciei.
Each region has its own characteristics and is proceeding at its own rate.
Fiecare regiune are propriile caracteristici şi avansează în ritmul propriu.
The funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
Fondurile au diferite valori, diferite caracteristici şi diferite riscuri asociate.

Synonimy (angielski) dla "characteristic":

characteristic

Przykłady użycia - "characteristics" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe levying of taxation is one of the defining characteristics of a sovereign state.
Perceperea impozitării este una dintre caracteristicile definitorii ale statului suveran.
EnglishEconomic freedom is one of the characteristics of the common market.
Libertatea economică este una dintre caracteristicile pieței comune.
EnglishTraders must be open and up-front about the main characteristics of the service provided.
Comercianţii trebuie să fie deschişi şi oneşti cu privire la caracteristicile principale ale serviciilor furnizate.
EnglishThey are key characteristics of the Council that we should work to protect at all costs.
Acestea sunt caracteristicile principale ale Consiliului, pe care ar trebui să ne străduim să le protejăm cu orice preț.
EnglishThese are very important characteristics in times of crisis, when the ability to respond quickly is vital.
Sunt calități foarte importante în vremuri de criză, când capacitatea de a răspunde rapid este vitală.
EnglishAs a medical doctor, I am well aware of the damaging characteristics of obsessive or addictive gambling.
În calitate de medic, cunosc bine proprietăţile distructive ale obsesiei sau dependenţei de jocuri de noroc.
EnglishThis involves information on the characteristics of the medicine and the diseases it treats.
Acest fapt implică furnizarea de informații cu privire la caracteristicile unui medicament și la bolile pe care le tratează.
EnglishA color profile represents the color characteristics of a specific device in a particular state.
Un profil de culoare reprezintă caracteristicile de culoare ale unui anumit dispozitiv care se află într-o anumită stare.
EnglishOur policy on climate change is one of the key identifying characteristics of the European model.
Politica noastră privind schimbările climatice este una dintre caracteristicile principale de identificare a modelului european.
EnglishThe characteristics of supply of agricultural goods and the demand for foodstuffs make agricultural markets unstable.
Caracteristicile aprovizionării cu bunuri agricole și cererea de alimente conduc la instabilitatea piețelor agricole.
EnglishThis will mean that better account is taken of the specific characteristics of fishery and aquaculture products.
Acest lucru va însemna că se iau mai bine în considerare caracteristicile specifice ale produselor piscicole și de acvacultură.
EnglishThe partnership is based on a spirit of solidarity, with due regard for the characteristics specific to each of the participants.
Parteneriatul se bazează pe spiritul de solidaritate şi respectul faţă de specificităţile fiecărui participant.
EnglishOne by one, it has taken on all of the characteristics that international law recognises as definitive of statehood.
A preluat, una câte una, toate caracteristicile pe care legea internaţională le recunoaşte drept definitorii pentru un stat.
EnglishIt lays down rules on the information to be annexed to medicinal products concerning their characteristics and use.
Aceasta stabilește norme privind informațiile care trebuie anexate la medicamente referitoare la caracteristicile și utilizarea acestora.
EnglishThis is because a color profile represents the color characteristics of a specific device in a particular state.
Aceasta este deoarece un profil de culoare reprezintă caracteristicile de culoare ale unui anumit dispozitiv care se află într-o anumită stare.
EnglishGiven the characteristics and effects of the storm, I request that the Commission make these funds available as soon as possible.
Date fiind caracteristicile şi efectele furtunii, solicit Comisiei să pună la dispoziţie aceste fonduri cât mai curând posibil.
EnglishAs their role is becoming increasingly visible and their characteristics clearer, policies must be adapted to them.
Deoarece rolul acestora devine din ce în ce mai vizibil și caracteristicile lor sunt mai clare, politicile trebuie să fie adaptate la acestea.
EnglishBut these efforts have not been made at the expense of compromising the separate cultural or linguistic characteristics of EU countries.
Totuşi, toate aceste eforturi nu au fost realizate în detrimentul identităţii culturale şi lingvistice a statelor europene.
EnglishIt also helps analyze the websites you visit to see if they have the characteristics common to a phishing website.
De asemenea, acesta analizează site-urile Web pe care le vizitați, pentru a vedea dacă au caracteristicile obișnuite ale unui site Web înșelător.
EnglishCharacteristics of each website are reflected throughout the browser, allowing you to be more immersed in each site you visit.
Caracteristicile fiecărui site Web sunt reflectate în tot browserul, ceea ce vă permite o mai mare implicare în fiecare site vizitat.