"worse" po polsku

EN

"worse" - polskie tłumaczenie

volume_up
worse {st. wyż.}
PL
volume_up
worse {st. wyż.}
PL
volume_up
bad {przym.}

EN worse
volume_up
{stopień wyższy}

worse (też: inferior, second best)
volume_up
gorszy {st. wyż.}
This proposal for a directive is therefore worse than the directive currently in force.
Projekt dyrektywy jest zatem gorszy niż dyrektywa obecnie obowiązująca.
Worse still is the way he has treated his political opponents.
Jeszcze gorszy jest sposób, w jaki potraktował swych oponentów politycznych.
However, the utilisation rate for the demersals is much worse.
Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.

Przykłady użycia - "worse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.
Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.
EnglishSince the elections, the general human rights situation has become even worse.
Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.
EnglishThe main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
EnglishThis will increase the problems in these countries and make worldwide inequality worse.
Taki proceder nasili problemy tych krajów i pogorszy brak równowagi na świecie.
EnglishWorse than the money involved, lives will be destroyed all over the planet.
Gorszym problemem niż środki finansowe, będzie zniszczenie życia na całej planecie.
Englishtheir blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.
znaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.
EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Gdy sprawy przybiorą jeszcze groszy obrót, winny temu może się stać nawet pan Pöttering.
EnglishWere it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.
Gdyby nie euro, powtórzyłaby się sytuacja z 1992 roku, ale w jeszcze gorszym wydaniu.
EnglishEthan Zuckerman: Obviously, this is a tragic situation, and it actually gets worse.
Ethan Zuckerman: Jasnym jest, że to tragiczna sytuacja i że się pogarsza.
EnglishThe mangroves are being cut down; the effects of things like the tsunami get worse.
Wycina się namorzyny, co nasila konsekwencje zjawisk takich, jak tsunami.
EnglishI need a white heavyweight contender worse than white America needs one.
Potrzebuję białego zawodnika wagi ciężkiej, gorszego niż potrzebuje biała Ameryka.
EnglishHe described the Council as being 'better than expected and worse than hoped for'.
Opisał przygotowania Rady jako "powyżej oczekiwań, ale poniżej nadziei”.
EnglishIn a dozen or more countries there have been riots, and these will get worse.
W kilkunastu krajach doszło do zamieszek i zamieszki będą się pogłębiały.
EnglishMr Micheletti has not complied with the agreement, and the situation is getting worse.
Pan Micheletti nie postąpił zgodnie z porozumieniem i sytuacja się pogarsza.
EnglishMany conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.
Dochodzi do wielu nowych konfliktów, a ostatnio sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu.
EnglishAll of this will only make the crisis, unemployment and poverty worse.
Wszystkie tego rodzaju działania pogłębią jedynie kryzys, bezrobocie i ubóstwo.
EnglishIf you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.
Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
Englishif you have porphyria, or any other disease that is made worse by light,
występuje porfiria lub jakakolwiek inna choroba nasilająca się pod wpływem światła,
EnglishSo, for better or for worse, aquaculture, fish farming, is going to be a part of our future.
Więc czy nam się to podoba, czy nie, sztuczne hodowle ryb są naszą przyszłością.