"workshop" po polsku

EN

"workshop" - polskie tłumaczenie

EN workshop
volume_up
{rzeczownik}

workshop (też: garage, shop)
She works for a very big company, a workshop in Hyderabad, making furnitures.
Pracuje dla bardzo dużej firmy - warsztatu w Hyderabad - robiąc meble.
And one day, one of his customers came into his workshop and asked him to clean the watch that he'd bought.
Pewnego dnia do warsztatu przyszedł klient, który przyniósł zegarek do czyszczenia.
It all began for him during World War II, when at age 17 he found himself thrust into a forged documents workshop.
Wszystko zaczęło się dla niego podczas II wojny światowej, kiedy w wieku 17 lat został rzucony do warsztatu podrabianych dokumentów.
workshop (też: studio, workplace, work group)
workshop

Synonimy (angielski) dla "workshop":

workshop
English

Przykłady użycia - "workshop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.
Pomyślałem, że to interesujący pomysł, i włączyłem to w warsztaty projektowe.
EnglishMobility is important, as stated at the workshop in Prague.
Jak stwierdzono podczas warsztatów w Pradze, mobilność jest ważna.
EnglishThe participants wrote a blog about their impressions during the workshop
Swoimi wrażeniami uczestnicy dzielili się na blogu:
EnglishThe MEPs who have been invited to the workshop will also participate in the assessment.
W ocenie tej wezmą udział również posłowie do PE, którzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach.
EnglishTo conclude they are all performing a play together in Berlin, as they do after every workshop.
Na zakończenie wszyscy razem pokażemy w Berlinie naszą inscenizację, dokładnie tak, jak po każdych warsztatach.
EnglishI am sorry that you cannot attend this workshop.
Przykro mi, że nie mogą państwo uczestniczyć w tych warsztatach.
EnglishIt will also be followed up by a workshop during this year's Open Days, in early October.
Kontynuacja tego typu działań będzie miała miejsce już w tym roku podczas warsztatów organizowanych w ramach dni otwartych w październiku.
EnglishThis workshop was organised a long time ago.
Ich organizacja miała miejsce już dawno temu.
EnglishAnd that's my little workshop.
To malutka krzywka, która poruszała Furbiego.
English(Laughter) Just for my workshop.
(Śmiech) Tylko na potrzeby tego wykładu.
EnglishMoreover, I can inform you that the Commission will host a stakeholders' workshop on 22 April 2010.
Ponadto, mogę poinformować państwa, że Komisja będzie gospodarzem warsztatów z udziałem wszystkich zainteresowanych stron w dniu 22 kwietnia 2010 roku.
EnglishAllow me also to mention the successful Northern Ireland workshop during the Open Days in October last year.
Chciałabym również wspomnieć o udanych warsztatach zorganizowanych przez Irlandię Północną w ramach dni otwartych w październiku ubiegłego roku.
EnglishDuring this workshop in Stockholm, it was also stressed that the short-term measures should not be allowed to prejudice the longer term.
W trakcie warsztatów w Sztokholmie podkreślono również, że środki krótkoterminowe nie powinny szkodzić celom długoterminowym.
EnglishThe primary efficacy endpoint of the study was the overall response rate (ORR) using the International Workshop Response Criteria (IWRC).
Pierwszorzędowym celem badania była ocena całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR) (International Workshop Response Criteria – IWRC).
EnglishSome of us had the opportunity to visit Kaesong last month, as part of an EU workshop on economic reform held in North Korea.
Niektórzy z nas mieli w ubiegłym miesiącu okazję odwiedzić Kaesong w ramach warsztatów UE dotyczących reformy gospodarczej w Korei Północnej.
EnglishA workshop on anti-microbiological resistance is to be held in Paris and the Czech Presidency is preparing a conference on this subject.
Warsztaty na temat odporności antymikrobiologicznej odbędą się w Paryżu, a czeska prezydencja przygotowuje konferencję poświęconą tej właśnie kwestii.
EnglishThe workshop on skills upgrading, which took place in Madrid, highlighted that skills are the key to preparing for the future.
Na warsztatach dotyczących podnoszenia kwalifikacji, które odbyły się w Madrycie, podkreślono, że kwalifikacje są kluczowym elementem w przygotowaniach do przyszłych wyzwań.
EnglishI must say that I was very disappointed because we had a public workshop on this and not a single parliamentarian turned up to participate in the workshop.
Muszę powiedzieć, że byłam bardzo rozczarowana, kiedy zorganizowaliśmy warsztaty publiczne poświęcone tej sprawie i żaden poseł się na nich nie pojawił.
EnglishThe Portuguese Presidency is to organise, in conjunction with the United States, a workshop on the application of financial sanctions for combating terrorism.
Prezydencja portugalska ma zamiar zorganizować wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi warsztaty dotyczące stosowania sankcji finansowych w zwalczaniu terroryzmu.
EnglishI know, and it has already been mentioned, that there is a technical workshop taking place in the Commission at this very moment, with participants from all over Europe.
Wiem to, o czym już tu dzisiaj wspomniano, że w tej chwili odbywają się w Komisji warsztaty techniczne, w których uczestniczą przedstawiciele z całej Europy.