EN working
volume_up
{przymiotnik}

working
volume_up
pracujący {przym. m.}
So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.
Wiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.
working (też: work, workaday)
volume_up
roboczy {przym. m.}
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.

Przykłady użycia - "working" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
EnglishI hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishThat is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.
EnglishAnd there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
Rośnie też zapotrzebowanie na życie i pracę w pomieszczeniach klimatyzowanych.
EnglishWell, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.
Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.
EnglishWith the Lisbon Treaty, we are working towards an effective common foreign EU policy.
Mając traktat lizboński dążymy do skutecznej wspólnej polityki zagranicznej UE.
EnglishThe European Parliament has been working constructively and is united on this subject.
W tej kwestii Parlament Europejski jest zgodny i podjął konstruktywne działania.
EnglishThat's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.
To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
EnglishAnd it's working very well to have these people, these craftsmen, interested in it.
To się świetnie sprawdza, bo ci ludzie i rzemieślnicy są tym zainteresowani.
EnglishNevertheless, I would like to thank the ILO working groups for their excellent work.
W każdym razie pragnę podziękować grupom roboczym MOP za ich doskonałą pracę.
EnglishThe trial is closed to journalists and organisations working for human rights.
Dziennikarze i organizacje broniące praw człowieka nie mogą uczestniczyć w rozprawie.
EnglishAt least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Co najmniej 1 na 10 członków naszego personelu to osoby pozbawione ochrony społecznej.
EnglishThis is why we should be working more closely together with our American friends.
Dlatego też powinniśmy zacieśnić współpracę z naszym partnerem, Stanami Zjednoczonymi.
EnglishOf course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishYou see we started working in Eastern and Central Europe, and moved to Russia.
Widzicie, zaczęliśmy pracę we Wschodniej i Środkowej Europie, i przeszliśmy do Rosji.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.
EnglishIndependent organisations representing working people and the poor are critical.
Niezbędne są niezależne organizacje reprezentujące pracowników i ubogich.
EnglishAs wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
Gdy płace wzrosną to zmniejszą się obciążenia biednych i klasy pracującej.