"work group" po polsku

EN

"work group" - polskie tłumaczenie

EN work group
volume_up
{rzeczownik}

work group (też: cohort, crew, squad, team)
work group (też: studio, workplace, workshop)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "work group"

work rzeczownik
work przymiotnik
Polish
to work czasownik
group rzeczownik
group przymiotnik
to group czasownik

Przykłady użycia - "work group" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMy group helped work on the present resolution and therefore backs the leitmotivs it contains.
Moja grupa pracowała nad obecną rezolucją, dlatego też popiera jej motywy przewodnie.
EnglishI believe that the work of this group is leading to three outcomes.
Moim zdaniem praca tej grupy prowadzi do trzech wniosków.
EnglishHopefully, the financial crisis work group that Parliament has set up will be a new source of guidance.
Miejmy nadzieję, że powołana przez Parlament grupa robocza ds. kryzysu finansowego posłuży jako nowe źródło wytycznych.
EnglishIn parallel with the work in the working group, we also began informal talks with rapporteurs in the European Parliament.
Równolegle do działań grupy roboczej, rozpoczęliśmy też nieformalne rozmowy ze sprawozdawcami w Parlamencie Europejskim.
EnglishI work with a group of other architects.
EnglishWithin our activities, we will closely follow the work of this group and support the process leading to the international agreement.
W ramach naszych działań będziemy uważnie śledzić prace tej grupy i wspierać proces prowadzący do międzynarodowego porozumienia.
EnglishOn this note, I am calling on colleagues from every political group to work together to significantly improve the Commission's proposal.
W związku z powyższym wzywam kolegów ze wszystkich grup politycznych do wspólnej pracy nad istotnym ulepszeniem projektu Komisji.
EnglishI wish to commend the work of my own group in the European Parliament who have inserted those principles of eradication of poverty into this revision.
Chcę pochwalić pracę mojego grupy w Parlamencie Europejskim, która wprowadziła do przeglądu zasady likwidacji ubóstwa.
EnglishInformation about the initial work of this group is encouraging; nevertheless, a lot of effort and work will have to be invested in this process.
Informacje na temat początkowych prac tej grupy są zachęcające; niemniej jednak w proces ten należy włożyć dużo pracy i wysiłku.
EnglishAnd we've had a classic answer for coordination costs, which is, if you want to coordinate the work of a group of people, you start an institution, right?
Znamy klasyczną odpowiedź na koszty koordynacji tzn.: Jeśli chcesz skoordynować pracę grupy ludzi, zakładasz instytucję, prawda?
EnglishThe ALDE Group will work for an open, green, safe and entrepreneurial Europe, and in these areas we will support the Commission's work programme.
Grupa ALDE będzie pracowała z myślą o otwartej, zielonej, bezpiecznej i przedsiębiorczej Europie. I w tych obszarach wesprzemy program prac Komisji.
EnglishWhile on the whole we welcome the work carried out, my group, Madam President, will be voting in favour of the Flautre report.
Ponieważ ogólnie jesteśmy zadowoleni z pracy wykonanej przez panią poseł Flautre, moja grupa, pani przewodnicząca, będzie głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania.
EnglishWe were fortunate to work with another group at Stanford that built us a special manned sensor, that we were able to measure the force of an individual hair.
Mamy szczęście współpracować z inną grupą ze Stanford, która buduje specjalny czujnik którym można będzie zmierzyć oddziaływanie pojedynczego włosa.
EnglishI am also in favour of the notion of a work group set up under Article 175 that would report back to this Parliament, in May, for example.
Jestem również zwolennikiem pomysłu powołania grupy roboczej, ustanowionej zgodnie z art. 175, która mogłaby przedstawić Parlamentowi sprawozdanie, na przykład w maju.
EnglishI would like to thank Mrs Matias for her work and also our group's rapporteur, Mrs Roth-Behrendt, who always provides valuable input in this field.
Chciałbym podziękować pani poseł Matias za jej pracę, a także sprawozdawczyni naszej grupy, pani poseł Roth-Behrendt, która zawsze ma cenne uwagi w tej dziedzinie.
EnglishThat will be one of the first things: we will try to get people together in the Cartagena Group and work there with them, as well as working with a lot of others.
To będzie jednym z pierwszych kroków: spróbujemy zebrać ludzi z grupy kartageńskiej i pracować wspólnie z nimi, jak również z wieloma innymi osobami.
EnglishThe work of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), in close conjunction with the other political groups, was once again fundamental.
Po raz kolejny fundamentalne znaczenie miała praca Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), we współpracy z innymi grupami politycznymi.
EnglishSimply stating support for the work of the Minsk Group at this stage is not enough if the EU takes seriously its new, more active role in foreign policy.
Zwykłe udzielenie wsparcia grupie mińskiej w jej pracy na tym etapie nie wystarczy, jeśli UE poważnie traktuje swoją nową, bardziej aktywną rolę w polityce zagranicznej.
EnglishThe report introduces a distinction between local assistants and accredited assistants, in view of the specific nature of the work of the latter group of assistants.
Sprawozdanie wprowadza rozróżnienie pomiędzy asystentami krajowymi a asystentami akredytowanymi, ze względu na specyficzny charakter pracy tej ostatniej grupy asystentów.
EnglishNevertheless, as Chair of Parliament's Work Group on the European Social Fund, I am indignant at how long the review procedure that is currently in progress has taken.
Mimo to, jako przewodniczący parlamentarnej grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, jestem oburzony tym, ile czasu zajęła obecnie trwająca procedura przeglądu.