"words" po polsku

EN

"words" - polskie tłumaczenie

volume_up
words {rzecz.}
PL
volume_up
word {rzecz.}

EN words
volume_up
{rzeczownik}

words (też: word)
I anticipated the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy words.
Uprzedzam cię na świtaniu i wołam, na słowo twoje oczekując.
Words were at the beginning of human communication.
Słowo było u początków komunikacji między ludźmi.
I would like to draw your attention to the words 'no longer'.
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na słowo "już”.

Przykłady użycia - "words" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishThat proposal was rejected in October 2008 with the words, 'No, it is unnecessary.
Propozycję tę odrzucono w październiku 2008 roku, stwierdzając: "Nie, nie trzeba.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
English(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
EnglishI think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.
Uważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishSince then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.
Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.
EnglishAnd Samuel told all the words of Jehovah unto the people that asked of him a king.
A tak Samuel odniósł wszystkie słowa Pańskie do ludu, który go prosił o króla,
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishIn other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
Innymi słowy, 50 % tych kosztów generujemy tu, w Strasburgu lub w Brukseli.
EnglishIn other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.
Innymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.
EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
English(FI) Madam President, I would like to say a few words about the situation in Haiti.
(FI) Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć kilka słów o sytuacji na Haiti.
EnglishThat's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
Tak działa bioluminescencja -- bakterie rozmawiają za pomocą tych chemicznych słów.
EnglishWe use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.
Używam słowa "pojmować" metaforycznie aby pomyśleć też o "zrozumieniu" tych rzeczy.
EnglishThis is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.
To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.
EnglishIn other words, it has not just made announcements; it has taken specific measures.
Inaczej mówiąc, nie wygłaszała jedynie oświadczeń, lecz przyjęła konkretne środki.
EnglishWithout them, our commitments are only words and the legislation is useless.
Bez tego nasze zobowiązania są jedynie słowami, a prawodawstwo jest bezużyteczne.
EnglishIn other words, we do not want to specify what the levels of immigration should be.
Innymi słowy, nie chcemy określać, jakich poziomów wielkości emigracji oczekujemy.