"wording" po polsku

EN

"wording" - polskie tłumaczenie

volume_up
word {rzecz.}

EN wording
volume_up
{rzeczownik}

wording (też: word choice)
This is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Przypuszczalnie takie sformułowanie zaproponuję jutro Izbie.
The CHMP adopted the harmonised wording for the contra-indictations:
W zakresie przeciwwskazań CHMP przyjął następujące ujednolicone sformułowanie:
Therefore, this wording may not necessarily represent the current text.
Tak więc sformułowanie to niekoniecznie musi przedstawiać obecnie obowiązujący tekst.

Przykłady użycia - "wording" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
EnglishItaly could have accepted the application but with revised wording in the SPC.
Włochy byłyby w stanie zaakceptować wniosek po zmianie sformułowania w ChPL.
EnglishIn my opinion, the current wording would infringe the principle of subsidiarity.
Uważam, że punkty te w obecnym brzmieniu naruszają zasadę pomocniczości.
EnglishThe following wording has been added to SPC Section 5.1. Pharmacodynamic Properties:
Do punktu 5. 1 Właściwości farmakodynamiczne ChPL dodano następujący tekst:
EnglishFor the reasons mentioned above, I agree with the wording of the report.
Z powyższych powodów zgadzam się ze sformułowaniami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishI have therefore tabled an amendment to Article 81 in order to clarify its wording.
Dlatego zgłosiłem poprawkę do artykułu 81 w celu doprecyzowania brzmienia tego artykułu.
EnglishIt is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.
Ma na celu ujednolicenie brzmienia tego ustępu z tytułem samego rozporządzenia.
EnglishI agree with the wording of the report, and I will vote in favour of its adoption.
Zgadzam się z brzmieniem sprawozdania i zagłosuję za jego przyjęciem.
EnglishIn conclusion, the CHMP adopted a harmonised wording according to the PhVWP recommendations.
Podsumowując, CHMP przyjął ujednolicone sformułowania zgodne z zaleceniami PhVWP.
EnglishA harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:
Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:
EnglishThe following wording has been added to SPC Section 4.8 Undesirable effects:
Do punktu 4. 8 Działania niepożądane ChPL dodano następujący tekst:
EnglishItaly could accept the application with revised wording in the SPC.
Włochy byłyby w stanie zaakceptować wniosek po zmianie sformułowania w ChPL.
EnglishPerhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
Być może dałoby się użyć innego sformułowania, ale proponujemy:
EnglishThe following wording has been added to SPC section 4.2 Posology and Method of Administration:
Do punktu 4. 2 Dawkowanie i sposób podawania ChPL dodano następujący tekst:
EnglishIn any case, you may read the exact wording I used in my speech.
W każdym razie może pani przeczytać moje wystąpienie w dokładnym brzmieniu.
EnglishI am in favour of our adding a phrase with the following wording in English:
Jestem za tym, żebyśmy dodali część zdania sformułowaną w języku angielskim w następujący sposób:
EnglishI think that with these amendments it has now been given the appropriate wording.
Sądzę, że dzięki poprawkom uzyskało ono właściwe brzmienie.
EnglishThis wording is a minimum, however, and should be able to be supported by everyone.
Tekst ten stanowi minimum i wszyscy powinniśmy go poprzeć.
EnglishThe problem is in the very wording, in the fundamentals of Article 20 itself.
Problem tkwi w samym brzmieniu, w podstawach artykułu 20.
EnglishMadam President, we need a clear wording: Stop the war!
Pani przewodnicząca! Potrzebujemy, aby to miało jasne brzmienie: Zatrzymać wojnę!