EN to withhold
volume_up
[withheld|withheld] {czasownik}

to withhold (też: to refrain, to resist, to restrain)
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
Jeśli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
There is one point, however, on which we as Social Democrats must withhold our approval, and that is the 'Internal Market Test'.
Jest jednak jedna kwestia, w przypadku której my jako socjaldemokraci musimy powstrzymać się od udzielenia poparcia, a jest to "kryterium rynku wewnętrznego”.
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
Jeśli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
There is one point, however, on which we as Social Democrats must withhold our approval, and that is the 'Internal Market Test'.
Jest jednak jedna kwestia, w przypadku której my jako socjaldemokraci musimy powstrzymać się od udzielenia poparcia, a jest to "kryterium rynku wewnętrznego”.
to withhold (też: to arrest, to gum up, to halt, to hold)
volume_up
zatrzymać {czas. dk}
But who can withhold himself from speaking?
Ale któż się może od mówienia zatrzymać?
The proposal was tied to vague criteria, particularly regarding the reimbursement of withheld funds.
Wniosek opierał się na niejasnych kryteriach, szczególnie w zakresie wypłaty kwot zatrzymanych.
No more obstacles to lawyers or NGOs, no more withholding the names and numbers of those detained.
Należy raz na zawsze znieść ograniczenia dostępu dla prawników i organizacji pozarządowych oraz zatajanie danych osobowych osób zatrzymanych.
to withhold (też: to rebuff)
Citizens will be able to receive initial treatment in any Member State, and doctors will not be able to withhold treatment.
Obywatele będą mogli uzyskać opiekę podstawową w każdym państwie członkowskim, a lekarze nie będą mogli odmówić leczenia.
Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee.
Ale raczej mów proszę z królem; bo mię nie odmówi tobie.
I want you to withhold discharge to the European Commission until the auditors clear 100% of the budget without reservations.
Chcę, byście odmówili absolutorium Komisji Europejskiej do czasu pełnego wyjaśnienia kwestii budżetowych przez audytorów, którzy nie zgłoszą zastrzeżeń.
to withhold (też: to reserve, to make reservations)
I want you to withhold discharge to the European Commission until the auditors clear 100% of the budget without reservations.
Chcę, byście odmówili absolutorium Komisji Europejskiej do czasu pełnego wyjaśnienia kwestii budżetowych przez audytorów, którzy nie zgłoszą zastrzeżeń.
to withhold (też: to refrain)

Przykłady użycia - "to withhold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat alone would be sufficient to withhold approval from its work and from its programme.
Już sam ten fakt wystarczyłby do wycofania aprobaty dla jej pracy i dla jej programu.
EnglishWe have made that decision because we know that the people would withhold their consent.
Podjęliśmy tę decyzję ponieważ wiemy, że obywatele nie wyraziliby zgody.
EnglishNow therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee.
Ale raczej mów proszę z królem; bo mię nie odmówi tobie.
EnglishTherefore for your sake the heavens withhold the dew, and the earth withholdeth its fruit.
Przetoż się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało; ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego.
EnglishThe authorities must not, in their capacity as authorities, withhold information from the people.
Władzom nie wolno, w ramach ich działalności w tym charakterze, zatajać informacji przed swoimi obywatelami.
EnglishThose are the reasons that led me to withhold approval from the text, which is, incidentally, well meaning.
Właśnie z tych powodów nie mogłem poprzeć przedmiotowego tekstu, którego intencje są jednak słuszne.
EnglishWithhold VELCADE treatment until symptoms of toxicity have resolved.
do momentu ustąpienia objawów toksycznych.
EnglishMembers of this Parliament should be aware of that and should not withhold this information from citizens.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni być tego świadomi i nie mogą tego ukrywać przed obywatelami.
EnglishWe should withhold our consent to ACTA until we receive written guarantees on these critical issues.
Powinniśmy wstrzymać się z wyrażeniem zgody na przyjęcie ACTA do czasu otrzymania pisemnych gwarancji w tych kluczowych kwestiach.
EnglishI still maintain that the Council should also withhold its decision until after 6 May when we have decided.
Podtrzymuję moją opinię, że Rada powinna wstrzymać się ze swoją decyzją do 6 maja, do czasu podjęcia decyzji przez Parlament.
EnglishScotland is not within the eurozone and I therefore consider it appropriate to withhold my vote on this issue.
Szkocja nie należy do strefy euro i dlatego uważam, że wstrzymanie się przeze mnie od głosowania w tej sprawie jest słuszne.
EnglishTo him that smiteth thee on the [one] cheek offer also the other; and from him that taketh away thy cloak withhold not thy coat also.
Temu, któryby cię uderzył w policzek, nastaw mu i drugiego: a temu, któryćby brał płaszcz, i sukni nie zabraniaj;
EnglishTherefore, because of their prudence, they have tried to withhold credit in such a way that it has also paralysed the domestic economy.
Dlatego ze względu na rozwagę usiłowały wstrzymać kredytowanie w taki sposób, który sparaliżował gospodarkę krajową.
EnglishMy understanding is that the Commission has the ability to withhold structural funds if Member States are not complying with EU legislation.
Jak rozumiem, Komisja ma możliwość wycofania środków strukturalnych, jeżeli państwa członkowskie nie przestrzegają prawa UE.
EnglishI want you to withhold discharge to the European Commission until the auditors clear 100% of the budget without reservations.
Chcę, byście odmówili absolutorium Komisji Europejskiej do czasu pełnego wyjaśnienia kwestii budżetowych przez audytorów, którzy nie zgłoszą zastrzeżeń.
EnglishWithhold not thou thy tender mercies from me, O Jehovah; Let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.
Sprawiedliwości twojej nie ukryłem w pośród serca mego, prawdę twoję i zbawienie twoje opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej w zgromadzeniu wielkiem.
EnglishWe do not believe that more poorly informed patients are in any way easier to deal with or that it is cheaper to withhold information.
Nie uważamy, że więcej niedoinformowanych pacjentów miałoby być łatwiejszym przeciwnikiem. Nie uważamy także, jakoby blokowanie informacji stanowiło tańsze rozwiązanie.
EnglishLadies and gentlemen, if the EU Member States can bring their experience to resolving problems, we should not withhold our expertise.
Panie i panowie! Jeśli państwa członkowskie UE mogą wykorzystać ich doświadczenie w celu rozwiązania problemów, nie powinniśmy wstrzymywać naszej wiedzy specjalistycznej.
EnglishFor Jehovah God is a sun and a shield: Jehovah will give grace and glory; No good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Albowiem lepszy jest dzień w sieniach twoich, niż gdzie indziej tysiąc; obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników.
EnglishIt would therefore be absurd for these elected representatives and appointed officials to be entitled to withhold information from their electorate.
Byłoby zatem absurdem, gdyby ci demokratycznie wybrani przedstawiciele oraz mianowani urzędnicy mieli prawo zatajać informacje przed osobami, które je wybrały.