"to withdraw" po polsku

EN

"to withdraw" - polskie tłumaczenie

EN to withdraw
volume_up
[withdrew|withdrawn] {czasownik}

to withdraw (też: to retract, to retreat, to pull back)
volume_up
wycofać {czas. dk}
Do not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.
Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Powinni Państwo natychmiast, a najlepiej dzisiaj, wycofać to rozporządzenie wykonawcze.
It is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
Nie nadszedł zatem jeszcze czas, by wycofać przyjęte środki wsparcia.
to withdraw (też: to avert, to avoid, to escape, to weasel out)
volume_up
uniknąć {czas. dk}
Therefore, I propose that the proposal be withdrawn in order to avoid a deplorable decision.
Dlatego też, aby uniknąć złej decyzji, proponuję wycofanie wniosku.
We have to send out a clear signal to Mr Mubarak and call on his supporters to withdraw immediately and prevent unnecessary bloodshed.
Musimy wysłać mu jasny sygnał oraz wezwać jego zwolenników do natychmiastowego wycofania się i uniknięcia zbędnego rozlewu krwi.
As with other vaccines, a dose of vaccine should be withdrawn under strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.
Tak jak i przy innych szczepionkach, dawka szczepionki powinna być pobierana z zachowaniem ściśle aseptycznych warunków i ostrożności w celu uniknięcia zanieczyszczenia zawartości.
to withdraw (też: to abrogate, to call off, to cancel, to drop)
volume_up
odwołać {czas. dk}
In Spain, it was the marketing authorisation holder, Servier, that withdrew the marketing authorisation in 2003.
W Hiszpanii w 2003 roku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odwołał posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, firma Servier.
But he withdrew himself in the deserts, and prayed.
Ale on odchodził na pustynią, i modlił się.
to withdraw (też: to avoid, to evade, to shun, to scape)
to withdraw
volume_up
wypłacić {czas. dk}

Przykłady użycia - "to withdraw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).
Pociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).
EnglishInsert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.
Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.
EnglishWithdraw the entire volume of solvent into the syringe to be used for reconstitution.
Pobrać strzykawką objętość rozpuszczalnika, który ma być użyty do odtwarzania.
EnglishWithdraw 5.0 ml reconstituted solution from each vial and combine the withdrawn volumes.
Pobrać po 5, 0 ml roztworu z każdej fiolki i połączyć ze sobą pobrane roztwory.
EnglishThis is not the time to withdraw support measures for state economies and companies.
Nie czas wycofywać środki wsparcia dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw.
EnglishI call on the EU to withdraw all funding for TAV and for the cancellation of TAV.
Wzywam UE do wycofania wszelkiego finansowania dla TAV oraz do anulowania tego projektu.
EnglishFully depress the actuator plunger and, at the same time, slowly withdraw the needle.
Wciskając do oporu tłoczek wstrzykiwacza, wprowadzić implant, powoli wycofując igłę.
EnglishWithdraw the total amount of Soliris from the vial(s) using a sterile syringe.
Pobrać całkowitą ilość preparatu Soliris z fiolki (fiolek) za pomocą jałowej strzykawki.
EnglishWithdraw the appropriate volume of the reconstituted solution (4 mg/ 5 ml), as follows:
Pobrać odpowiednią objętość roztworu (4 mg/ 5 ml), zgodnie z ustalonym dawkowaniem:
EnglishWithdraw the calculated volume of Elaprase from the appropriate number of vials.
Pobrać obliczoną objętość leku Elaprase z odpowiedniej liczby fiolek.
EnglishIt has already been agreed in a compromise, so I agree to withdraw it.
To już zostało uzgodnione kompromisowo, a więc zgadzam się na wycofanie poprawki.
English. - Mr President, I think that we shall not withdraw the proposal.
komisarz. - Panie przewodniczący! Uważam, że nie powinniśmy wycofywać wniosku.
EnglishWithdraw the required volume from the Aldurazyme vials and combine the withdrawn volumes.
Pobrać potrzebną objętość z fiolek z lekiem Aldurazyme i połączyć pobrane objętości.
EnglishI would ask you, Mr Cashman, to withdraw your motion for a resolution.
Zwracam się do pana, panie pośle Cashman, o wycofanie pańskiego projektu rezolucji.
EnglishInvert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
EnglishGod will not withdraw his anger; The helpers of Rahab do stoop under him.
Gdyby Bóg nie odwrócił gniewu swego, upadliby przed nim pomocnicy hardzi.
EnglishOnce this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
Po przekroczeniu tego terminu nabywca może odstąpić od umowy bez uzasadnienia.
EnglishI believe that my country should withdraw from the EU's Social Chapter.
Żywię nadzieję, że mój kraj wycofa się z unijnych ustaleń w sprawie polityki socjalnej.
EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Popieram decyzję sprawozdawcy, pana Hoang Ngoca, o wycofaniu ze sprawozdania swojego podpisu.
EnglishTurn the bottle upside down and gently withdraw the required amount of VIRAMUNE oral suspension.
Obrócić butelkę dnem do góry i delikatnie nabrać odpowiednią ilość leku VIRAMUNE.