"with a view to" po polsku

EN

"with a view to" - polskie tłumaczenie

EN with a view to
volume_up

1. "sth"

with a view to
Here are some possible recommendations for this House with a view to our resolution.
O to szereg możliwych zaleceń dla tej Izby, mając na uwadze naszą rezolucję.
All of us are working with the same objective in view.
Wszyscy pracujemy mając na uwadze ten sam cel.
Now to the two conversations that I have just had this afternoon, with a view to the meeting I was to have with Parliament.
Teraz powrócę do dwóch rozmów, które odbyłem tego popołudnia mając na uwadze planowane posiedzenie Parlamentu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with a view to"

with przyimek
with
a przedimek/rodzajnik
view rzeczownik
to view czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "with a view to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishThese are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
Uważam, że to właśnie są dwie drogi, którymi Europa powinna niewzruszenie podążać.
EnglishHowever, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.
EnglishTo my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
EnglishThe UEN takes the view that the directive meets the expectations of those concerned.
UEN uważa, że dyrektywa stanowi odpowiedź na oczekiwania zainteresowanych stron.
EnglishIn view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
Jest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
EnglishI am pleased that we did not have any differing points of view on this occasion.
Cieszę się, że tym razem nie pojawiły się między nami żadne kwestie sporne.
EnglishThe final approval of Galileo, in my view, demonstrates three important facts.
Ostatecznie zatwierdzenie Galileo dowodzi moim zdaniem trzech ważnych faktów.
EnglishIs it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
Czy taki jest pana ogólny pogląd komisarzu, że system jest rzeczywiście niezawodny?
EnglishIn my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.
Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.
EnglishI take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Krytycznie podchodzę do koncepcji dobrowolnego zbierania sprzętu przez producentów.
EnglishFrom a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
Z geopolitycznego punktu widzenia prawdziwym zagrożeniem jest bez wątpienia Iran.
EnglishI view export credits as an important instrument for supporting EU enterprises.
Uważam, że kredyty eksportowe stanowią ważny instrument wsparcia przedsiębiorstw UE.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zastosowany natychmiast.