"with a heavy heart" po polsku

EN

"with a heavy heart" - polskie tłumaczenie

EN with a heavy heart
volume_up
[idiom]

with a heavy heart

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with a heavy heart"

with przyimek
with
a przedimek/rodzajnik
heavy przymiotnik
heart rzeczownik
heart przymiotnik
Polish
heart- przymiotnik
Polish

Przykłady użycia - "with a heavy heart" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. - I voted with a heavy heart against this resolution.
na piśmie - Z żalem musiałem zagłosować przeciwko przyjęciu omawianej rezolucji.
EnglishMany of us voted for the present compromise with a heavy heart.
Wielu z nas głosowało na rzecz osiągniętego właśnie kompromisu z ciężkim sercem.
EnglishMadam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
Pani przewodnicząca! Z ciężkim sercem wstaję, by ponownie zabrać głos w sprawie strategii lizbońskiej.
EnglishSo I did vote in favour, but with a heavy heart.
A więc głosowałem za, lecz z ciężkim sumieniem.
English[As] one that taketh off a garment in cold weather, [and as] vinegar upon soda, So is he that singeth songs to a heavy heart.
Jako ten, który zewłoczy odzienie czasu zimy, albo leje ocet na saletrę, taki jest ten, który śpiewa pieśni sercu smutnemu.
EnglishMadam President, I voted against the Kinnock report with a very heavy heart, because the problems the report identifies are very important.
Pani przewodnicząca! Głosowałam za odrzuceniem sprawozdania pani poseł Kinnock z bardzo ciężkim sercem, ponieważ problemy w nim określone są bardzo ważne.
EnglishI am voting in favour, with a heavy heart, and the thought that it is a good thing that we have come this far, but there must be much more progress in the future.
Z ciężkim sercem, ale i z myślą, że to dobrze, iż zdołaliśmy zajść tak daleko, głosuję za - w przyszłości jednak postęp musi być znacznie większy.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, as you know in 2006 many of us voted for the multiannual budget for the financial perspective with a heavy heart .
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jak państwo wiedzą w 2006 r. wielu z nas z ciężkim sercem głosowało nad wieloletnim budżetem perspektywy finansowej.
EnglishI welcome the compromise with a bit of a heavy heart as the package has been significantly watered down compared with the initial proposal of the Commission and the vote of the EP committees.
Kompromis ten trochę mnie zasmuca, bo pakiet został wyraźnie złagodzony w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji i wynikami głosowań w komisjach PE.