"with a good reason" po polsku

EN

"with a good reason" - polskie tłumaczenie

EN with a good reason
volume_up

with a good reason (też: not without reason)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with a good reason"

with przyimek
with
a przedimek/rodzajnik
good rzeczownik
Polish
good przymiotnik
good przysłówek
Polish
reason rzeczownik
to reason czasownik

Przykłady użycia - "with a good reason" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
EnglishIt is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.
EnglishI barely need mention the fact that money must be spent transparently and for good reason.
O przejrzystości i uzasadnieniu wydawania środków nie trzeba chyba przypominać.
EnglishIn my view, that is a very good reason not to permit the EU to sign the convention.
W moim odczuciu jest to bardzo dobry powód, by nie dopuścić do podpisania konwencji przez UE.
EnglishThe sale of land is covered by civil law, with good reason, and it should stay this way.
Sprzedaż ziemi jest z uzasadnionych powodów regulowana prawem cywilnym i tak powinno zostać.
EnglishThis gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
Daje to nam wszystkim uzasadniony powód, by zająć się kwestią rozszerzenia w sposób realistyczny.
EnglishFor no very good reason the report makes much of the success of Kyoto.
Sprawozdanie to niepotrzebnie mówi o Kioto jako o paśmie sukcesów.
EnglishNevertheless, on that basis I see no good reason to boycott the ceremony or the Games.
Jednakże na tej podstawie nie widzę żadnego dobrego powodu, aby bojkotować ceremonię albo igrzyska.
EnglishPeople got very upset when the BP oil spill happened for very good reason.
Ludzie byli bardzo poruszeni, kiedy wydarzył się wyciek ropy na platformie BP i mieli ku temu powód.
EnglishMr Saryusz-Wolski's report does not push forward the Nabucco project in particular without good reason.
Sprawozdanie posła Saryusza-Wolskiego nie popycha do przodu projektu Nabucco.
EnglishBetter consumer protection is one very good reason to approve this package with enthusiasm.
Lepsza ochrona konsumenta jest bardzo dobrym powodem, aby z entuzjazmem zaaprobować ten pakiet.
EnglishHowever, the Council is delaying making a decision without good reason.
Jednak Rada bez konkretnego powodu opóźnia podjęcie decyzji.
EnglishAnd there is good reason why European action is needed.
A istnieje dobry powód, dla którego działanie na szczeblu europejskim jest potrzebne.
EnglishIt is with good reason that more and more opposition to this is emerging from many quarters.
Istnieją uzasadnione przyczyny, dla których z różnych stron podnoszą się coraz to nowe głosy sprzeciwu.
EnglishIn the research sector too there is good reason to be positive.
Również w dziedzinie badań naukowych są powody do zadowolenia.
EnglishThis ban has been in place more than ten years and was originally implemented with good reason.
Zakaz ten obowiązywał przez ponad dziesięć lat i nie bez powodu został pierwotnie wprowadzony w życie.
EnglishNow there's good reason to believe that you would want to be able to distinguish external events from internal events.
Przypuszczam, że chcielibyście odróżniać wydarzenia zewnętrzne od wewnętrznych.
EnglishI think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.
Uważam, że opinia publiczna, czyli innymi słowy podatnicy, ma często co do tego uzasadnione wątpliwości.
EnglishI believe that, by assessing the track record of this parliamentary term, we have good reason to be proud.
Po dokonaniu oceny prac w tej kadencji Parlamentu, mogę stwierdzić, że mamy wiele powodów do dumy.
EnglishI just mentioned a few, but this is another good reason to say 'no', so thank you for that.
Wspomniałem tylko o kilku, ale to jest kolejny dobry powód, aby powiedzieć "nie”, więc dziękuję za tę podpowiedź.