EN

wisdom {rzeczownik}

volume_up
We seem to have lost wisdom, the wisdom of the indigenous people.
Wydaje się, że straciliśmy mądrość, mądrość rdzennych mieszkańców.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.

Synonimy (angielski) dla "wisdom":

wisdom

Przykłady użycia - "wisdom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."
Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".
EnglishThe wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.
EnglishWisdom is better than weapons of war; but one sinner destroyeth much good.
Lepsza jest mądrość niż oręże wojenne; ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Wtedy Komisja, opierając się na swoim autorytecie, zadecyduje czy to zrobi, czy też nie.
EnglishSpeak not in the hearing of a fool; For he will despise the wisdom of thy words.
Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishBuy the truth, and sell it not; [Yea], wisdom, and instruction, and understanding.
Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum.
EnglishHappy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
EnglishBeware lest ye say, We have found wisdom; God may vanquish him, not man:
Ale snać rzeczecie: Znaleźliśmy mądrość; sam go Bóg przekonywa, nie człowiek.
EnglishOnce again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
Poprawka ta stanowi kolejny przykład wiedzy praktycznej wynikającej z doświadczenia.
EnglishSo king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and in wisdom.
A tak uwielmożniony jest król Salomon nad wszystkie króle ziemskie bogactwy i mądrością.
EnglishIt is as sport to a fool to do wickedness; And [so is] wisdom to a man of understanding.
Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości.
EnglishWisdom is as good as an inheritance; yea, more excellent is it for them that see the sun.
Dobra jest mądrość przy majętności,i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.
EnglishI have also seen wisdom under the sun on this wise, and it seemed great unto me:
Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie:
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Życzę również powodzenia i wielkiej mądrości prezydencji hiszpańskiej.
EnglishNow our traditions contain vast wisdom about this, and we need them to mine it for us now.
Nasze tradycje zawierają głęboką mądrość w tej dziedzinie i teraz musimy ją wykopać.
EnglishIt is this same wisdom that we now need in the case of the Kyoto Protocol.
Takiej samej mądrości potrzebujemy teraz w przypadku protokołu z Kioto.
Pozostałe hasła
English

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.