"which" po polsku

EN

"which" - polskie tłumaczenie

EN which
volume_up
{zaimek}

which
volume_up
które {zaim.}
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Które państwa członkowskie popierają ulepszony Traktat, a które go odrzucają?
Can Member States themselves choose which acts they will implement and which they will not?
Czy państwa członkowskie mogą wybierać, które dokumenty będą wdrażane, a które nie?
which
volume_up
która {zaim.}
Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: In the morning they are like grass which groweth up.
Powodzią porywasz ich; są jako sen, i jako trawa, która z poranku rośnie.
I would like to compare South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one.
Chciałbym porównać Koreę Południową, która jest tutaj, z Brazylią, która jest tutaj.
This is a concept which we increasingly draw upon and which is important in our policy.
Jest to koncepcja, którą coraz częściej wykorzystujemy i która jest istotna w naszej polityce.
which (też: that, what, who, whom)
volume_up
który {zaim.}
As for me, I have a gift for you, which I wrapped myself.
Ja także mam dla państwa prezent, który własnoręcznie zapakowałam.
Mr President, sorry, could you tell me which subject we are on now?
Przepraszam, ale czy mógłby mi Pan powiedzieć, który temat omawiamy w tej chwili?
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
It is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
Which is the easiest and quickest way to solve climate problems?
Jaki jest najprostszy i najszybszy sposób rozwiązania problemów klimatycznych?
Neither the patient nor the doctor knew which medicine the patient was receiving.
Ani pacjent, ani lekarz nie wiedzieli, jaki lek otrzymywał pacjent.
which (też: that, who, whom)
volume_up
kto {zaim.}
Who will then assess which is more and which is less important, and why?
Kto oceni, co jest ważniejsze, a co mniej ważne i dlaczego?
Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?
And there arose a reasoning among them, which of them was the greatest.
I wszczęła się gadka między nimi, kto by z nich był największym.
which (też: what kind of)
volume_up
jakiż {zaim.}
How can we save pensions when the European Union requires the Member States, which are now in deficit, to have balanced their budgets by 2013?
W jakiż to sposób możemy ratować emerytury, gdy Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, które mają teraz deficyt, zrównoważenia budżetów do 2013 roku?
which (też: who)
volume_up
któren {zaim.} [arch.]
which (też: who, whom)
For which is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?
Bo któryż większy jest?
Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?
Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?
Which of the two did the will of his father?
Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską?

Przykłady użycia - "which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.
EnglishBut there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.
EnglishFor use in insulin pumps, which are suitable for insulins containing 100 IU/ ml.
Do stosowania w pompach przeznaczonych dla insulin o stężeniu 100 j. m. / ml.
EnglishNovoMix 70 is a biphasic insulin, which contains 70 % soluble insulin aspart.
NovoMix 70 jest dwufazow insulin zawieraj c 70 % rozpuszczalnej insuliny aspart.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.
EnglishYou know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishDo not use MabThera after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
Nie stosować leku MabThera po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.
EnglishSide effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:
EnglishThe active ingredient in Agopton is lansoprazole, which is a proton pump inhibitor.
Lansoprazol, substancja czynna leku Agopton, jest inhibitorem pompy protonowej.
EnglishThe budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
Powinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
EnglishWe must learn all the lessons from this action, which has been crowned with success.
Z tego działania, zakończonego sukcesem, musimy wyciągnąć nauczkę na przyszłość.
EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Niektóre państwa, które wcześniej wahały się, teraz pukają już do drzwi strefy euro.
EnglishThe problem of minorities in this region must not be one which will create conflict.
Nie wolno dopuścić, aby problem mniejszości w regionie doprowadził do konfliktu.
EnglishThis is a mechanism which is necessary to complete the framework of the Treaty.
Jest to mechanizm konieczny do ukończenia prac nad konstruowaniem ram traktatowych.
English- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
EnglishNow is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Teraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.