"what" po polsku

EN

"what" - polskie tłumaczenie

volume_up
what {zaim.}
volume_up
what {wykrz.}
PL

EN what
volume_up
{zaimek}

what
volume_up
co {zaim.}
It's not that it's bad, but I told him, "What's wrong with a Chinese woman?"
Nie ma w tym nic złego, ale spytałam go “Co jest nie tak z chińskimi dziewczynami?”
I hope, at least, that the Barbarians will give you what you deserve!
Mam nadzieję, że przynajmniej barbarzyńcy dadzą wam to, na co zasłużyliście!
And then she turned to me and said, "And you know what those young actors did?
odwróciła się do mnie i powiedziała: „I wiesz co ci młodzi aktorzy zrobili?
what
volume_up
czym {zaim.} (co)
It raises questions about what nature is, what Mother Nature is, and about what a risk can be.
Stawia pytania, czym jest natura, czym jest Matka Natura i czym może być ryzyko.
Nor all the books on all the shelves -- it's what the teachers are themselves."
Ani zawarta we wszystkich książkach wiedza, nie są tym, czym lekcja dana przez nauczyciela."
It's mainly starch, and starch, when you break it down -- what is starch?
– jest to głównie skrobia, a jeżeli analizujemy skrobię, czym ona jest?
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
(EL) Jaki żal, jakie cierpienie, jaki ból niesie ze sobą terroryzm!
What's the kind of environmental -- what is the space of creativity?
Jaki to rodzaj środowiska, gdzie znajduje się przestrzeń kreatywności?
What's the regulation of the reserve and what is the regulation of the parks?
O tym jaki jest regulamin rezerwatu i regulamin parków.
what (też: that, which, who, whom)
volume_up
który {zaim.}
It is important that you consult your doctor, who will tell you what to do.
Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który udzieli informacji dotyczących dalszego postępowania.
Mr President, I would like to thank Mr Geier, who has noticed that I sometimes say what I think.
Dziękuję panu Geierowi, który dostrzegł, że czasem mówię własnym głosem.
Then he departed from Elisha, and came to his master; who said to him, What said Elisha to thee?
I odszedł od Elizeusza, a przyszedł do pana swego, który rzekł do niego: Cóż ci powiedział Elizeusz?

Przykłady użycia - "what" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
EnglishWe need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.
EnglishThis is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
EnglishWhat is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
Ważne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
EnglishWhat CHAMPIX 0.5 mg and 1 mg film-coated tablets look like and contents of the pack
CHAMPIX 0, 5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
EnglishThis particular report does not state what documents the public has access to.
To sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
EnglishIt is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.
Tego oczekują społeczeństwa tych krajów, społeczeństwa tych krajów na to zasługują.
EnglishI therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
Pytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishMy question is, therefore: what obstacles are there to adopting this instrument?
Moje pytanie brzmi zatem: jakie są przeszkody dla przyjęcia tego instrumentu?
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Czy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
EnglishYour doctor will consider what is the best treatment for you during pregnancy.
Lekarz rozważy, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie w okresie ciąży.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Będziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
EnglishThat is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
Tak właśnie się stało i teraz wszyscy narzekają na zagranicznych spekulantów.
EnglishAnd Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye?
A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie?