"well then" po polsku

EN

"well then" - polskie tłumaczenie

PL

EN well then
volume_up
{wykrzyknik}

well then (też: well, but, yes, yep)
volume_up
no {wykrz.} [pot.]
Well, it was working for democracy and for the freedom of speech.
No cóż, wykonywali pracę na rzecz demokracji i swobody wypowiedzi.
Well, naturally, you decide to row across the Pacific.
No więc, oczywiście postanawiasz przewiosłować przez Pacyfik.
Well actually I started, oddly enough, studying stock market prices.
No cóż, zaczęło się dość niezwykle. ~~~ Śledziłem kursy giełdowe.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "well then"

well rzeczownik
well przymiotnik
well przysłówek
Polish
well wykrzyknik
Polish
well
Polish
to well czasownik
then przymiotnik
Polish
then przysłówek
then spójnik
then
Polish

Przykłady użycia - "well then" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Panie Komisarzu! Wdrażanie strategii lizbońskiej wygląda bardzo mizernie.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Będziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishIt is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishThis went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
W UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
EnglishOsteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
EnglishCoexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.