EN

weakness {rzeczownik}

volume_up
Musculoskeletal and connective tissue disorders Arthritis, muscular weakness
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Zapalenie stawów, osłabienie mięśni
feeling sleepy, fatigue, muscle weakness (fatigue of muscle during effort)
uczucie senności, zmęczenie, osłabienie mięśni (zmęczenie mięśni podczas wysiłku)
Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.
U pacjentów otrzymujących dawki terapeutyczne może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.
Some extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
Uważam, że podstawowym czynnikiem ryzyka jest obecnie słabość haitańskiego państwa.
Every ineffective solution will be evidence of our weakness.
Każde nieskuteczne rozwiązanie będzie dowodem na naszą słabość.
. - Mr President, the most fundamental weakness of the proposed stress tests has now been referred to.
Obecnie zajmujemy się największą wadą proponowanych testów warunków skrajnych.
I find this another weakness in the Commission document.
Uważam to za jeszcze jeden słaby punkt w dokumencie Komisji.
This is our weakness in Europe and it is precisely here that the EIT, the European Institute of Technology, can help.
To jest słaby punkt Europy i właśnie w tym zakresie pomóc może Europejski Instytut Technologii.
Would the Commission accept that this fact represents a weakness in the current map and how does it feel it can be addressed?
Czy Komisja przyznaje, iż jest to słaby punkt obecnej mapy oraz jak według niej można temu zaradzić?
A second weakness in the communication is that it deals with the issue of non-discrimination as a cross-cutting theme in each of the four areas.
Drugą słabą stroną komunikatu jest to, że kwestię dyskryminacji rozpatrywano jako temat występujący we wszystkich czterech obszarach.

Przykłady użycia - "weakness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSebivo can cause persistent unexplained muscle weakness or muscle pain (myopathy).
Lek Sebivo może powodować uporczywe, niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból mięśni
English(PL) Mr President, the energy crisis has revealed a weakness in the European Union.
(PL) Panie Przewodniczący! Kryzys energetyczny pokazał słabości Unii Europejskiej.
Englishfeeling sleepy, fatigue, muscle weakness (fatigue of muscle during effort)
uczucie senności, zmęczenie, osłabienie mięśni (zmęczenie mięśni podczas wysiłku)
EnglishSome extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
EnglishThe only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Englishif you suffer from myasthenia gravis, a rare disease which causes muscle weakness.
jeśli u pacjenta występuje miastenia, rzadka choroba, która powoduje osłabienie mięśni
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Arthritis, muscular weakness
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Zapalenie stawów, osłabienie mięśni
EnglishVery common: weakness/ fatigue; taste perversion; abdominal pain/ swelling.
Bardzo często: osłabienie lub zmęczenie, zaburzenia smaku, ból brzucha lub obrzmienie
EnglishPatients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.
U pacjentów otrzymujących dawki terapeutyczne może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.
EnglishI believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
Uważam, że podstawowym czynnikiem ryzyka jest obecnie słabość haitańskiego państwa.
EnglishParliament is showing weakness rather than strength by resorting to such legal manoeuvres.
Używanie takich wybiegów prawnych przez Parlament jest oznaką słabości, nie siły;
EnglishJoint swelling, Bone pain, Facial pain, Musculoskeletal stiffness, Muscular weakness
kości, bóle twarzy, sztywność mięśniowo - szkieletowa, osłabienie mięśni
Englishflu-like symptoms, such as headache, aches and pains in the joints, feeling of weakness,
objawy grypopodobne, takie jak ból głowy, bóle stawów, uczucie osłabienia, zmęczenie,
Englishmyasthenia gravis (a disease causing tiredness and weakness of the muscles)
myasthenia gravis (choroba powodująca zmęczenie i osłabieniem mięśni).
Englishincreased levels of creatine kinase in the blood that may result in muscle pain and weakness
zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi, co może objawiać się bólami mięśni
EnglishI cannot see that Europe has a strategic weakness and it must not remain dependent.
Nie jestem w stanie dostrzec strategicznej słabości Europy, która nie może pozostać zależna.
EnglishReduction in red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or breathlessness
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek co może spowodować bladą skórę, osłabienie,
Englishif you suffer from a disease of the nerves or muscles especially one causing muscle weakness
jeśli u pacjenta występuje choroba nerwów lub mięśni, szczególnie choroba powodująca
Englishif you experience progressive anorexia, asthenia (weakness, exhaustion) and weight decrease
jeśli u pacjenta występuje postępująca anoreksja, astenia (osłabienie, wyczerpanie) i
Englishexperience progressive anorexia, asthenia (weakness, exhaustion) and weight decrease within a
u pacjenta występuje postępujący brak łaknienia, astenia (osłabienie, wyczerpanie) i