EN

weakly {przymiotnik}

volume_up
weakly (też: fragile)

Przykłady użycia - "weakly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen administered alone PRP induces a serological response, but it is weakly immunogenic in infants.
PRP jakkolwiek indukuje odpowiedź serologiczną, to jest słabo immunogenny u niemowląt.
EnglishVenlafaxine also weakly inhibits dopamine uptake.
Wenlafaksyna jest również słabym inhibitorem zwrotnego wychwytu dopaminy.
EnglishThe resistance to influenza and streptococcal infection in rats was only weakly compromised.
Odporność na zakażenia grypą i zakażenia paciorkowcowe u szczurów ulegała jedynie nieznacznemu osłabieniu.
EnglishSymptoms are that the person breathes abnormally slowly or weakly.
Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo.
EnglishApproximately 62 % of ranolazine is bound to plasma proteins, mainly alpha-1 acid glycoprotein and weakly to albumin.
Około 62 % ranolazyny wiąże się z białkami osocza, głównie z kwaśną alfa- 1 glikoproteiną i słabo z albuminami.
EnglishThese principal metabolites either demonstrate no measurable activity or are only weakly active as COX-2 inhibitors.
Główne metabolity nie wykazują wymiernego działania lub wykazują jedynie słabe działanie jako inhibitory COX- 2.
EnglishThey are now relatively weakly regulated.
Obecnie jest ona relatywnie mało uregulowana.
EnglishPolitical pressure from the European Union is, therefore, an essential condition for maintenance of the very weakly outlined direction of change in Minsk.
Presja polityczna Unii Europejskiej jest więc niezbędnym warunkiem utrzymania bardzo słabo zarysowanego kursu na zmiany w Mińsku.
EnglishIt weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
EnglishIt weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazując istotnego powinowactwa do receptorów histaminergicznych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
EnglishBehavioural and EEG studies indicate that paroxetine is weakly activating at doses generally above those required to inhibit 5-HT uptake.
Badania dotyczące zachowania i EEG wykazują, że paroksetyna w dawkach powyżej tych wymaganych do zahamowania wychwytu zwrotnego serotoniny ma słabe działanie aktywujące.
EnglishTenofovir disoproxil fumarate was also weakly positive in an in vivo / in vitro unscheduled DNA synthesis test in primary rat hepatocytes.
Fumaran tenofowiru dizoproksylu powodował również słabo dodatni wynik testów spontanicznej syntezy DNA w kulturach pierwotnych hepatocytów szczurzych in vivo lub in vitro.
EnglishBreast feeding Duloxetine is very weakly excreted into human milk based on a study of 6 lactating patients, who did not breast feed their children.
Karmienie piersią W badaniu obejmującym 6 pacjentek, które podczas laktacji nie karmiły dzieci piersią, stwierdzono, że duloksetyna bardzo słabo przenika do mleka kobiecego.
EnglishBreast feeding 53 Duloxetine is very weakly excreted into human milk based on a study of 6 lactating patients, who did not breast feed their children.
Karmienie piersią W badaniu obejmującym 6 pacjentek, które podczas laktacji nie karmiły dzieci piersią, stwierdzono, że duloksetyna bardzo słabo przenika do mleka kobiecego.
EnglishThe metabolism of aprepitant occurs largely via oxidation at the morpholine ring and its side chains and the resultant metabolites were only weakly active.
Metabolizm aprepitantu w znacznym stopniu następuje poprzez oksydację pierścienia morfolinowego i jego łańcuchów bocznych, a metabolity, które powstają mają słabe działanie farmakologiczne.
EnglishIn fact, this difference in protection will eventually tend to encourage the recruitment of a poorly qualified and weakly protected labour force at the expense of European workers.
W ostatecznym rozrachunku różnice w poziomie ochrony zachęcają do zatrudniania słabo wykwalifikowanej i słabo chronionej siły roboczej, kosztem pracowników europejskich.
EnglishSapropterin was found to be weakly mutagenic in bacterial cells and an increase in chromosome aberrations was detected in Chinese hamster lung and ovary cells.
Sapropteryna charakteryzuje się łagodnym działaniem mutagennym w komórkach bakterii oraz prowadzi do zwiększenia częstości aberracji chromosomowe w komórkach płuc i jajników chomika chińskiego.
EnglishIn January, we listened to many speeches about the role of the Union in the international scene, but it is a disgrace to see how weakly and indecisively the Union has acted up till now.
W styczniu wysłuchaliśmy wielu przemówień na temat roli Unii na scenie międzynarodowej, wstydem jednak jest oglądanie tego, jak słabo i niezdecydowanie działała do tej pory Unia.