"voice" po polsku

EN

"voice" - polskie tłumaczenie

volume_up
voice {rzecz.}

EN voice
volume_up
{rzeczownik}

voice (też: comment, cry, opinion, sound)
And Saul knew David's voice, and said, Is this thy voice, my son David?
Poznał tedy Saul głos Dawida, i rzekł: Twójże to głos, synu mój Dawidzie?
The voice of Jehovah is powerful; The voice of Jehovah is full of majesty.
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
voice
volume_up
wokal {m.} [pot.]

Przykłady użycia - "voice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSpeaking with one voice is exactly what we are trying to do in this adventure.
Przemawianie jednym głosem jest dokładnie tym, co chcemy osiągnąć w tej sytuacji.
EnglishWe need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
Musimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.
EnglishIt seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
Jak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
EnglishMy client wants to address you directly so you can hear from his own voice...
Mój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...
EnglishFor the first time, the European Union spoke with one voice through Baroness Ashton.
Po raz pierwszy Unia Europejska dzięki baronessie Ashton mówiła jednym głosem.
EnglishFinally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.
Wreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.
EnglishI do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.
Nie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.
EnglishI would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
Przyłączam się do opinii tych, którzy uważają tę dziedzinę za bardzo ważną.
EnglishIn Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?
Czy przedstawiciele UE będą w Libii wyrażać dezaprobatę dla obecności Roberta Mugabego?
EnglishIt is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
Ważne jest, aby Unia Europejska mówiła na arenie międzynarodowej jednym głosem.
EnglishWhich hearkeneth not to the voice of charmers, Charming never so wisely.
Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje,
EnglishOne striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.
Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.
EnglishHowever, unless it speaks with one voice, this will result in loss of credibility.
Jednakże brak jednomyślności w tym względzie grozi utratą wiarygodności.
EnglishYea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;
Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
EnglishHear, oh, hear the noise of his voice, And the sound that goeth out of his mouth.
Pod wszystkiem niebem prosto go wypuszcza, a światłość jego po wszystkich kończynach ziemi.
EnglishI hear this guy, his voice behind me say, "Well, if it isn't Aimee Mullins."
I nagle słyszę, jak jakiś facet mówi: "Kogo my tu mamy - Aimee Mullins".
EnglishOn this point, I should like to voice the opinion of Mr Jeggle, who is absent today.
W tym punkcie pragnę przedstawić opinię pani poseł Jeggle, która jest dzisiaj nieobecna.
EnglishAs long as the EU does not have such a seat, it will be difficult to speak with one voice.
Dopóki UE nie ma takiej siedziby, dopóty mówienie jednym głosem będzie trudne.
EnglishEurope, as a partner, can show strength here by speaking with one voice.
Europa jako partner może zademonstrować tu swoją siłę, mówiąc jednym głosem.
EnglishWe see ourselves - some of the time - as being the true representative voice.
Niekiedy postrzegamy siebie jako prawdziwych przedstawicieli obywateli.