"viral" po polsku

EN

"viral" - polskie tłumaczenie

volume_up
viral {przym.}

EN viral
volume_up
{przymiotnik}

viral
volume_up
wirusowy {przym. m.}
Ritonavir blocks a viral enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Rytonawir blokuje wirusowy enzym zwany proteazą, który uczestniczy w reprodukcji wirusa HIV.
And the viral genome I'm showing you right here?
A wirusowy genom, który pokazuję tutaj?
Viral infection Upper respiratory infection
Wysypka Zakażenie wirusowe Zakażenie górnych dróg oddechowych

Przykłady użycia - "viral" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishVirologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load
Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana
EnglishYesterday, Negroponte was talking about viral telecommunications but -- what's a virus?
Wczoraj Negroponte mówił o wirusowej telekomunikacji. ~~~ Ale -- czym jest wirus?
EnglishIt also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
EnglishIt also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
EnglishFor each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.
Dla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.
EnglishThe active substance in Advexin, contusugene ladenovec, is a ‘ viral vector’.
Substancja czynna preparatu Advexin, contusugene ladenovec, jest “ wektorem wirusowym ”.
EnglishHerpes viral infection, Nasopharyngitis, Lower respiratory tract infection
zakażenia wirusem opryszczki, zapalenia nosogardła, zakażenia dolnych dróg oddechowych
EnglishAnd one last powerful attribute that comedy has as communication is that it's inherently viral.
Ostatnim potężnym atrybutem komedii jako formy komunikacji jest jej zaraźliwość.
EnglishSome patients experienced viral rebound between Week 16 and Week 48.
U niektórych pacjentów nastąpił nawrót wiremii pomiędzy 16. a 48. tygodniem.
Englishgenotype 1 with low viral load (LVL) (≤ 800,000 IU/ mL) at baseline or
genotypem 1, z niskim mianem wirusa przed leczeniem (≤ 800 000 j. m. / ml)
EnglishPatients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.
e Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych,
Englishfoscarnet, ganciclovir, cidofovir (medicines for viral infections)
foskarnet, gancyklowir, cydofowir (leki stosowane w zakażeniach wirusowych)
EnglishChanges in viral tropism occur over time in HIV-1 infected patients.
U pacjentów zakażonych HIV- 1 w miarę upływu czasu zachodzą zmiany tropizmu wirusowego.
EnglishCombivir was effective at reducing viral loads and allowing CD4 cell counts to rise.
Preparat Combivir skutecznie zmniejszał miano wirusa i umożliwiał wzrost liczby limfocytów CD4.
EnglishViral load remained < 200 copies/ mL for 48 weeks in all patients.
Osiemnastu pacjentów ukończyło udział w badaniu w 48 tygodniu jego trwania.
EnglishIntelence was more effective than placebo at reducing viral load.
Preparat Intelence był bardziej skuteczny w redukcji ilości kopii wirusa od placebo.
Englishagainst feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs,
przeciwko wirusom zakaźnego wirusowego zapalenia nosa i tchawicy kotów, w celu
EnglishRecombinant interferon alfa-2b also inhibits viral replication in vitro and in vivo.
Rekombinowany interferon alfa- 2b hamuje także replikację wirusów w warunkach in vitro i in vivo.
EnglishGenotype Viral response at Sustained response Negative week 12 predictive value
Genotyp Odpowiedź Długotrwała Negatywna wirusologiczna w odpowiedź wartość 12. tygodniu prognostyczna
Englishfibrosis, as well as prognostic factors for response, HCV genotype and viral load.
wątroby i włóknienie, jak również czynniki prognostyczne reakcji na leczenie, genotyp HCV i miano ic