EN

vice {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
vice (też: defect, fault)
If so, then I am an extremist - but I would point out that moderation in the face of a threat to the very future of this planet would be no virtue and vigorous action no vice.
Jeżeli tak, to ja jestem ekstremistą - lecz chciałbym powiedzieć, że umiarkowanie w obliczu zagrożenia dla przyszłości planety nie byłoby cnotą, ani zdecydowane działanie - wadą.
Vice President, I wish I knew how to quit you.
Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.
2. Brytyjski angielski
vice (też: chuck, vise, vise)
So originally I didn't have much money, so I went to a hardware store and I bought a carpenter's vice.
Początkowo brakowało mi pieniędzy, więc kupiłem imadło.
And then he said, "No, we can modify the workbench maybe to put a special stool, a special anvil, special vice, and maybe an electric screwdriver."
A on powiedział, "Możemy zmodyfikować warsztat, Dołożyć specjalne siedzisko, dopasować kowadło, imadło i może elektryczny śrubokręt.

Przykłady użycia - "vice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishThe Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.
EnglishIt is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Posługujesz się wyłącznie swoim ciałem, a skrzydła są jego częścią i vice versa?
EnglishVice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.
wiceprzewodniczący grupy S&D. - Tak, popracuję nad tymi państwami członkowskimi.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.
EnglishVice-President of the Commission. - Of course, I can only share your concern.
wiceprzewodniczący Komisji. - Oczywiście mogę jedynie podzielać pańskie obawy.
EnglishVice-President of the Commission. - Mr President, many remarks have been made.
wiceprzewodniczący Komisji. - Panie przewodniczący! Poczyniono tu wiele uwag.
EnglishVice-President of the Commission. - First, the Turkish lira is very well known to me.
wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.
EnglishVice-President of the Commission. - These are both quite specific questions.
wiceprzewodniczący Komisji. - Oba te pytania dotyczą dość szczegółowych zagadnień.
EnglishVice-President of the Commission. - First of all, partnership is the key word.
wiceprzewodnicząca Komisji. -Przede wszystkim, słowem kluczowym jest tu partnerstwo.
EnglishVice-President Lucas Papademos and President Jean-Claude Trichet on 6 November 2003
6 listopada 2003 r.: wiceprezes Lucas Papademos i prezes Jean-Claude Trichet.
EnglishVice-President of the Commission. - (FR) Perhaps Mrs Lucas did not hear me.
wiceprzewodniczący Komisji. - (FR) Być może pani poseł Lucas mnie nie słyszała.
EnglishVice-President of the Commission. - Of course we are trying to do our utmost.
wiceprzewodnicząca Komisji - Oczywiście próbujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy.
EnglishPresident Duisenberg and the outgoing Vice-President Noyer on 28 May 2002
28 maja 2002 r.: prezes Duisenberg i odchodzący ze stanowiska wiceprezes Noyer.
EnglishLet us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
Nie oszukujmy się; to nie jest ani europejska strategia dla Afryki, ani odwrotnie.
EnglishI see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
Ja widzę to tak: dzisiejsze miernoty to jutrzejsze tęgie głowy i vice versa.
EnglishVice-President of the Commission. - (DE) Madam President, ladies and gentlemen.
Wiceprzewodniczący Komisji. - (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie!
EnglishWhatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
Bez względu na punkt widzenia UE musi współpracować z Rosja i vice versa.
EnglishElection of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
English(DE) Mr President, Madam Vice-President, today you are sitting on the other side.
(DE) Panie przewodniczący, pani wiceprzewodnicząca! Dziś zasiada pani po drugiej stronie.

Synonimy (angielski) dla "vice":

vice
English