"vehicle" po polsku

EN

"vehicle" - polskie tłumaczenie

EN vehicle
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

vehicle
But the vehicle itself is going to be a very, very controlled environment.
Ale sam pojazd będzie funkcjonował w bardzo kontrolowanym środowisku.
It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
Dlatego tym ważniejsze jest to, aby pojazd był w nienagannym stanie.
No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.
Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.
vehicle

2. motoryzacja

Synonimy (angielski) dla "vehicle":

vehicle
English

Przykłady użycia - "vehicle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.
Uważam, że kwartet jest istotnie bardzo ważnym narzędziem, ale to nie wszystko.
EnglishLast November, the Commission established a specialised investment vehicle.
W listopadzie ubiegłego roku Komisja ustanowiła specjalny instrument inwestycyjny.
EnglishThe intravenous vehicle, SBECD, is haemodialysed with a clearance of 55 ml/ min.
Substancja pomocnicza postaci dożylnej SBECD jest hemodializowana z klirensem 55 ml/ min.
EnglishAs we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.
Jak wszyscy wiemy, sektor motoryzacyjny stanowi w procesie negocjacyjnym wyzwanie.
EnglishA harmonised labelling system for vehicle tyres in the EU is problematic, however.
Jednak zharmonizowany system oznakowania opon w UE jest problematyczny.
EnglishThe vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.
Przemysł motoryzacyjny czekają diametralne przeobrażenia, które już się rozpoczęły.
EnglishThe main vehicle for funding EU research is a series of framework programmes.
Głównym narzędziem finansowania badań naukowych w ramach UE jest seria programów ramowych.
EnglishTrying to limit this vehicle is not only unjust, it will also prove ineffective.
Próby ograniczenia tego narzędzia są nie tylko bezprawne; okażą się one również nieskuteczne.
EnglishMaybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.
Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.
EnglishIt has been mentioned that maritime transport is the vehicle for 80% of the world's trade.
Powiedziano już tu, że transport morski jest siłą motoryczną 80 % światowego handlu.
EnglishFor the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
Jeśli chodzi o resztę, to uważam, że film stanowi najlepszy nośnik różnorodności kulturowej.
EnglishWhen I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
Kiedy mówię, że steruję nim mam na myśli, że duchem znajduję się w jego wnętrzu.
EnglishThis type of vehicle allows capital to go to the right investments.
Tego typu spółki pozwalają na to, by kapitał był przeznaczony na właściwe inwestycje.
EnglishProtecting their lives represents a major challenge for the motor vehicle industry.
Ochrona ich życia to duże wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishThis movement was fuelled by citizens using technology as a vehicle.
Ten ruch ożywiali obywatele, korzystający z technologii, jako z narzędzia.
EnglishThe fact we see here is the vehicle for our genes, and therefore we love it.
To, co widzimy to przedłużenie naszych genów i dlatego je kochamy.
EnglishWell then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
Wpadliśmy wtedy w głęboki dół i poważnie zalaliśmy nasz samochód.
EnglishAnd that self becomes the vehicle for navigating our social world.
I to własne 'ja' staje się narzędziem nawigacji naszego życia społecznego.
EnglishBut they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
Jednak czasami są jedynym sposobem zmniejszenia nierówności.
EnglishIt has an economic dimension but it is also a vehicle for conveying meaning and substance.
Ma ona wymiar gospodarczy, ale jest też nośnikiem znaczeń i treści.