"variety" po polsku

EN

"variety" - polskie tłumaczenie

EN variety
volume_up
{rzeczownik}

If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Jeżeli te ślady nie będą pochodzić z odmiany zatwierdzonej przez UE, to transportu nie będzie można rozładować.
For plant varieties, exclusive rights to a variety can be obtained by submitting the appropriate application form to the Research Centre for Cultivar Testing.
Na odmiany roślin można uzyskać wyłączne prawo do odmiany składając stosowny wniosek w Centralnym Ośrodku Badania Odmiany Roślin Uprawnych.
So in an apple orchard, for instance, you'll have rows of 10 apples of one variety, and then you have another apple tree that's a different type of pollen.
W sadzie, jeśli mamy 10 rzędów jabłoni jednej odmiany, a potem inną jabłoń, to jest to inny rodzaj pyłku.
variety (też: miscellany)
I believe that we should highlight the variety of protective and useful functions provided by the forests and not take a one-sided approach.
Uważam, że powinniśmy podkreślić rozmaitość ochronnych i użytecznych funkcji spełnianych przez lasy i nie stosować jednostronnego podejścia.

Synonimy (angielski) dla "variety":

variety

Przykłady użycia - "variety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
Englishis receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishTwenty-seven national elections take place in a variety of different situations.
Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.
EnglishWe kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.
EnglishI should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.
Chciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.
EnglishRegarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.
W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.
EnglishI am thinking of a variety of crises which require cooperation and solidarity.
Mam na myśli różne kryzysy, które wymagają współpracy i solidarności.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetynowe mogą ulegać ekspresji na powierzchniach komórek różnych guzów.
EnglishIn this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.
W ten sposób każdemu uczącemu się zapewnimy uczestniczenie w różnych dyscyplinach sportu.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.
English. - (DE) For a variety of reasons, I have voted in favour of the Gualtieri report.
Z różnych przyczyn zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Gualtieriego.
EnglishAs we are all aware, 2009 was an extraordinary year for a variety of reasons.
Jak wszyscy wiemy, rok 2009 był rokiem niezwykłym z różnych powodów.
Englishdexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and
deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak
EnglishAnd so, in fact, he actually set about doing a variety of things.
Dlatego też Tesla postanowił stworzyć kilka rzeczy związanych z tym zagadnieniem.
EnglishIsn’t linguistic variety an idea that stands in the way of economic considerations?
Z drugiej jednak strony nie powinnyśmy niepotrzebnie dramatyzować.
English. - Today we voted on a variety of resolutions and amendments.
na piśmie. - Dzisiaj głosowaliśmy nad różnymi rezolucjami i poprawkami.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą ulegać ekspresji na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.