EN validation
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

validation
validation
This test was carried out again between 2 and 5 March, and the final assessment and validation of the second set of tests took place on 6 April.
Test ten został przeprowadzony ponownie w dniach 2-5 marca, a ostateczna ocena i walidacja drugiego testu odbyła się 6 kwietnia.

2. IT

validation

3. Prawo

validation

Synonimy (angielski) dla "validation":

validation

Przykłady użycia - "validation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFollow these steps to start using data validation:
Uwaga: wartości logiczne nie są obsługiwane podczas sprawdzania poprawności danych.
English"A strict data validation on the spreadsheet prevented the response from being submitted.
Poproś właściciela o usunięcie funkcji sprawdzania poprawności danych z tego arkusza i spróbuj ponownie”.
EnglishNote: Data validation doesn't support boolean operators.
Oto operacje oferowane przez funkcję sprawdzania poprawności danych:.
EnglishControl of these metals can be achieved either through process validation or release test.
Kontrolę metali można osiągnąć przez walidację procesu lub badanie przed dopuszczeniem produktu do obrotu.
EnglishThis agreement was awaiting validation and was put to the vote in the European legislative assembly.
Umowa ta czekała na zatwierdzenie i została poddana pod głosowanie na forum europejskiego zgromadzenia prawodawczego.
EnglishTo remove data validation, simply select the range of cells and click Remove validation.
Dzięki linkowi Resetuj, który pojawia się podczas edytowania tekstu pomocy, możesz upewnić się, że tekst zostanie automatycznie wygenerowany.
EnglishThere are two options for in-cell dropdown lists: validation against a range and custom lists.
Dla list rozwijanych w komórkach są dostępne dwie opcje: sprawdzanie poprawności na podstawie zakresu i na podstawie list niestandardowych.
EnglishYou can edit the help text manually, but if you update your validation criteria after editing the help text, the tip won't get automatically updated.
Aby rozpocząć używanie funkcji sprawdzania poprawności danych, wykonaj następujące kroki:.
EnglishIt is imperative that the validation of alternative and non-animal tests be speeded up and simplified.
Konieczne jest przyspieszenie oraz uproszczenie walidacji alternatywnych metod badań oraz takich, które nie obejmują testów na zwierzętach.
EnglishYou can create dropdown lists in individual cells using the data validation tool in Google spreadsheets.
Za pomocą narzędzia do sprawdzania poprawności danych możesz tworzyć listy rozwijane w pojedynczych komórkach arkuszy kalkulacyjnych Google.
English* Needs to be included as release test or controlled through process validation if above limit of quantitation
* Należy uwzględnić w badaniu dopuszczenia produktu do obrotu lub kontroli przez proces walidacji, jeśli powyżej progu oznaczenia ilościowego.
EnglishOr, you know, again, validation.
EnglishIf you'd like to remove validation from the entire worksheet, select the whole sheet by clicking the upper left corner of the sheet.
Aby usunąć funkcję sprawdzania poprawności danych, po prostu zaznacz zakres komórek i kliknij przycisk Usuń sprawdzanie poprawności.
EnglishThings that I can relate to: validators, or anything that tells me somebody else has approved this, or there's outside validation.
Chcę wiedzieć o rzeczach, na których mogę się oprzeć: opinie znawców, jakiś dowód że ktoś to popiera. ~~~ Potwierdzenie może pochodzić z zewnątrz.
EnglishI want to make the point that what we're giving girls, I think, through this effort, is a kind of validation, a sense of being seen.
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że to, co dajemy dziewczynkom poprzez ten wysiłek, jest rodzajem potwierdzenia, zapewnieniem im poczucia bycia widzianymi.
EnglishI should therefore like to take the opportunity of this debate to question the Commission on the validation of the funding for this campaign by the PROGRESS programme.
Dlatego skorzystam z okazji, by zapytać Komisję o walidację finansowania tej kampanii ze środków programu PROGRESS.
EnglishI want to know validation, that you're telling me not just what you're telling me, but that somebody else -- or something else out there -- says this makes sense.
Cokolwiek, chcę jakiegoś potwierdzenia, że nie tylko mi coś tam opowiadasz, ale że ktoś, lub coś, dowodzi, że to ma sens.
EnglishData validation helps you control what data you and your collaborators enter in your spreadsheets. ~~~ Here's what you can do with data validation:
Sprawdzanie poprawności danych ułatwia kontrolowanie danych wprowadzanych przez Ciebie i Twoich współpracowników do arkuszy kalkulacyjnych.
EnglishUp to now, diplomatic efforts by the international community have come to nought, despite the validation of the election result by the United Nations.
Dotychczasowe wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez wspólnotę międzynarodową zakończyły się fiaskiem, mimo że ONZ potwierdziła wynik wyborów.
EnglishThe Republic of Moldova has been going through a political crisis for well over 18 months now, with the failure of the presidential election and the validation of the referendum.
Republika Mołdowy już od ponad 18 miesięcy pogrążona jest w kryzysie politycznym, mając za sobą nieudane wybory prezydenckie i porażkę referendum.