EN validated
volume_up
{przymiotnik}

validated (też: correct, normal, right, valid)
volume_up
prawidłowy {przym. m.}
validated (też: aboveboard, genuine, lawful, legal)
volume_up
legalny {przym. m.}

Przykłady użycia - "validated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
EnglishThe Techne DB-3 Dri Block Heater is fully validated for use in the constitution of Myocet.
Blok grzejny Techne DB- 3 Dri Block jest zatwierdzony do przygotowania leku Myocet.
EnglishAlso, the process used for making the finished medicine had not been adequately validated.
Ponadto, proces otrzymywania końcowej postaci leku nie został odpowiednio zatwierdzony.
EnglishControlled and validated aseptic conditions have to be observed.
Konieczne jest zachowanie kontrolowanych i walidowanych warunków aseptyki.
EnglishRené Thom's catastrophe theory seems to have been validated.
Można mówić o sprawdzaniu się teorii katastrof René Thoma.
EnglishThe European Commission accepted this report, validated it and largely incorporated it into its proposal.
Komisja Europejska zatwierdziła to sprawozdanie, uprawomocniła je i włączyła do swojej propozycji.
EnglishThe method validated in the application is as follows:
Metoda zwalidowana we wniosku o dopuszczenie jest następująca:
EnglishTherefore the reconstituted solution should be diluted under controlled and validated aseptic conditions.
Dlatego przygotowany koncentrat należy rozcieńczać w określonych i sprawdzonych warunkach aseptycznych.
EnglishFor this reason, our proposals were validated by a panel of recognised experts just before the summer holidays.
Z tego powodu na krótko przed wakacjami letnimi nasze propozycje ocenił zespół uznanych ekspertów.
EnglishIn addition the analytical method for the determination of the residues was not sufficiently validated.
Poza tym, metoda analityczna służąca do określenia poziomu pozostałości nie została odpowiednio zwalidowana.
EnglishThus, some of the data still needs to be validated.
W związku tym niektóre dane jeszcze wymagają walidacji.
EnglishIn order to guarantee the accuracy of the factsheets, they are validated by the relevant Commission departments.
Następnie teksty te są zatwierdzane przez odpowiednie służby Komisji, tak aby zagwarantować ich zgodność i spójność.
English(Laughter) So, I felt very validated when the New England Journal of Medicine actually used the research for science.
(Śmiech) Czułem się więc bardzo doceniony gdy New England Journal of Medicine wykorzystał moje poszukiwania w celach naukowych.
EnglishAlternatively, any other suitably-validated method may be used, carried out by any objectively qualified laboratory.
Alternatywnie można zastosować inne metody posiadające odpowiednią walidację, wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane laboratorium
EnglishIt is recommended that the detection of KRAS mutational status be performed by an experienced laboratory using a validated test method.
W celu wykrycia mutacji genu KRAS zaleca się korzystanie z laboratoriów stosujących zwalidowane metody laboratoryjne.
EnglishWhile not validated, the results obtained from the extrapolations compared favourably to Effentora and Actiq.
Wyniki nie są zwalidowane, a jedynie uzyskane drogą ekstrapolacji, ale wypadły korzystnie w porównaniu z wynikami preparatów Effentora i Actiq.
EnglishIt should not be longer than 24 hours at 2ºC – 8ºC, unless reconstitution has taken place in controlled and validated bacteria-free conditions.
dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2ºC – 8ºC chyba, że odtworzenie miało miejsce w warunkach kontrolowanych i jałowych.
EnglishIt should not be longer than 24 hours at 2°C – 8°C, unless reconstitution has taken place in controlled and validated bacteria-free conditions.
dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2ºC – 8ºC chyba, że odtworzenie miało miejsca w warunkach kontrolowanych i jałowych.
EnglishAlternatively, any other suitable-validated method may be used, carried out by any objectively qualified laboratory.
Alternatywnie, możliwe jest zastosowanie innej odpowiednio zwalidowanej metody pomiarowej przez laboratorium o niezależnie potwierdzonych kwalifikacjach.
EnglishAlternatively, any other suitably-validated method may be used, carried out by any objectively qualified laboratory.
Alternatywnie, możliwe jest zastosowanie innej odpowiednio zwalidowanej metody pomiarowej przez laboratorium o niezależnie potwierdzonych kwalifikacjach.