EN using
volume_up
{rzeczownik}

National authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
W pewnym stopniu za ich nieefektywne wykorzystanie odpowiadają władze krajowe.
But our favorite idea for this was using it in a basketball game.
Jednak naszym ulubionym pomysłem jest wykorzystanie go w grze w koszykówkę.
Sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
Zrównoważone wykorzystanie lasów umożliwi produkcję energii z wykorzystaniem odpadów drzewnych.
And using different microsatellites gave the different results.
Zastosowanie różnych mikronadajników dało różne wyniki.
Using the oral solution may be considered for dose reduction.
W celu zmniejszenia dawki można rozważyć zastosowanie roztworów do podawania doustnego.
However, this can be minimised by using the recommended dose and schedule of administration.
Jednak może być to ograniczone przez zastosowanie zalecanej dawki i schematu podawania.
using
Using applications is OK, but programming is absolutely fundamental.
Używanie aplikacji jest w porządku, ale programowanie jest niezmiernie istotne.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.
Using cranes as gallows is a crime, and a misuse of technology.
Używanie dźwigów jako szubienic to zbrodnia, ale i szyderstwo z rozwoju techniki.

Przykłady użycia - "using" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.
Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.
EnglishSpecific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.
Należy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.
EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Pokażcie nam jak skuteczne są te środki, prezentując jawne dokumenty, a nie tajne.
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.
EnglishYour doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
Następnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
EnglishYour doctor also needs to know the following whilst you are using Betaferon:
Podczas stosowania przez pacjenta leku Betaferon, lekarz musi również wiedzieć:
EnglishThese efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
EnglishThen, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
EnglishBut you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Ale składacie się z materii, używacie materii, podporządkowujecie sobie materię.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
W przypadku sposobu 1. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
EnglishHerbert Bösch is entirely correct when he talks of using experienced customs people.
Pan Herbert Bösch ma zupełną rację mówiąc o wykorzystaniu doświadczonych celników.
EnglishAccusations and admissions have been made of its using bribery and corruption.
Przedstawiono zarzuty i uzyskano przyznanie się do winy - do łapownictwa i korupcji.
EnglishInjecting RELISTOR using a standard injection syringe and injection needle
Wstrzyknięcie leku RELISTOR w przypadku użycia strzykawki i igły do wstrzykiwań
EnglishWait 15 minutes after using the drops before you put your lenses back in.
Należy odczekać 15 minut po zakropleniu leku przed ponownym założeniem soczewek.
EnglishSome extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
EnglishYou are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
Wykorzystujecie kryzys, żeby doprowadzić do narzucenia nam unii fiskalnej.
EnglishYour doctor will monitor your blood pressure regularly while you are using Silapo.
Podczas podawania Silapo lekarz będzie regularnie kontrolował ciśnienie krwi pacjenta.
EnglishDriving and using machines This medicine may make your child feel sleepy.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Ten lek może wywoływać u dziecka senność.
EnglishEye examinations are recommended at regular intervals while using Neurpo.
Zaleca się regularne przeprowadzanie badań wzroku podczas stosowania leku Neupro.
EnglishI would like to illustrate our political disagreement using some examples.
Chciałbym zilustrować nasz polityczny spór posługując się kilkoma przykładami.