"unparalleled" po polsku

EN

"unparalleled" - polskie tłumaczenie

EN unparalleled
volume_up
{przymiotnik}

unparalleled (też: odd, rare, unprecedented, unusual)
volume_up
niespotykany {przym. m.}
This unprecedented level of connectivity enables an unparalleled level of responsiveness in a sector where every minute matters.
Ten niespotykany dotąd zakres łączności umożliwia krótszy niż kiedykolwiek czas reakcji w sektorze, w którym liczy się każda minuta.
This shows that we must have effective tools for combating the trafficking on an unparalleled scale to which thousands of our citizens are falling victim.
Taki stan rzeczy świadczy o tym, że musimy utworzyć skuteczne narzędzia walki z handlem ludźmi na niespotykaną skalę, którego ofiarą pada tysiące naszych obywateli.
Macro-regional strategies represent a way to the future, being, to a considerable degree, unique projects hitherto unparalleled in the European Union.
Strategie makroregionalne to droga wiodąca ku przyszłości, ponieważ są one w znacznym stopniu wyjątkowymi projektami, dotychczas niespotykanymi w Unii Europejskiej.
unparalleled (też: nonpareil, unrivalled, unsurpassed)
unparalleled (też: unprecedented)
unparalleled (też: unexampled)

Synonimy (angielski) dla "unparalleled":

unparalleled

Przykłady użycia - "unparalleled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMoreover, it is an industry that has to face up to unparalleled ecological challenges.
Jest to ponadto sektor, który musi stawić czoła bezprecedensowym wyzwaniom ekologicznym.
EnglishIt is perhaps a peaceful future that hangs in the balance in this region of unparalleled division.
Na szali w tym tak podzielonym regionie leży być może przyszły pokój.
EnglishWe are undoubtedly facing a major economic crisis, unparalleled in recent decades.
Bez wątpienia stoimy w obliczu dużego kryzysu gospodarczego, nieporównywalnego z kryzysami z lat ubiegłych.
EnglishUndoubtedly, this legislation is forward-looking, fills a gap and is unparalleled anywhere in the world.
Przedmiotowe prawodawstwo jest bez wątpienia przyszłościowe, wypełnia lukę i na całym świecie nie ma porównywalnego.
EnglishOtherwise this unparalleled step of revaluing the country's currency, the koruna, by more than 17% to match the euro makes no sense.
Stąd bezprecedensowe posunięcie i rewaluacja waluty krajowej, korony, o ponad 17% do euro, nie ma sensu.
EnglishWe also have a responsibility for them, as they have been the victims of an unparalleled catastrophe: first an earthquake and now a cholera epidemic.
Jesteśmy za nich odpowiedzialni również dlatego, że są ofiarami katastrofy niemającej sobie równych: najpierw trzęsienia ziemi, a teraz epidemii cholery.
EnglishWhat can it do for a country of unparalleled strategic importance where five million people have died at the mercy of the most barbaric violence in recent years?
Co może zrobić dla kraju o niezrównanym znaczeniu strategicznym, gdzie w ostatnich latach pięć milionów ludzi zginęło w wyniku najbardziej barbarzyńskich aktów przemocy?
EnglishThe new Hungarian constitution has no competence beyond the country's geographical area and provides unparalleled, strong legal protection for the nationalities within its area.
Nowa węgierska konstytucja nie obowiązuje poza terytorium kraju i zapewnia bezprecedensową, zdecydowaną ochronę prawną różnym narodowościom zamieszkującym terytorium Węgier.
EnglishThe EU's mission is to create a great borderless state, and this has brought about vast movements of people in Europe in recent years, surely unparalleled since the fall of the Roman Empire.
Misją UE jest utworzenie wielkiego państwa bez granic, co powoduje ogromny przepływ ludności w Europie w ostatnich latach, jakiego nie widziano od czasu upadku imperium rzymskiego.
EnglishWithin the exchange programme for European art collections, the public in Budapest can currently view an unparalleled Gustave Moreau and an Alfons Mucha exhibition in an important museum.
W ramach programu wymiany europejskich kolekcji sztuki odbiorcy w Budapeszcie mogą teraz oglądać w ważnym muzeum wystawę dzieł niezrównanych artystów: Gustave'a Moreau i Alfonsa Muchy.
EnglishFirstly, we wanted to take account of the Council of Europe's unparalleled expertise in human rights, and the work done by the Council in drawing up the text of the Convention that we are discussing.
Po pierwsze chcieliśmy skorzystać z ogromnej wiedzy Rady Europy na temat praw człowieka oraz pracy wykonanej przez Radę Europy w trakcie przygotowywania tekstu omawianej konwencji.