"unity" po polsku

EN

"unity" - polskie tłumaczenie

volume_up
unity {rzecz.}
PL

"unia" - angielskie tłumaczenie

EN

EN unity
volume_up
{rzeczownik}

They show symbols of European countries and reflect the unity of the EU.
Przedstawiają one symbole krajów europejskich, a jednocześnie wyrażają jedność Unii.
. - Mr President, the EU's motto is 'Unity in diversity'.
Motto UE brzmi: "Jedność w różnorodności”.
By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
unity (też: completeness, whole)
It is the key Balkan economy, and there will be no European unity without the Balkans.
To najważniejsza gospodarka na Bałkanach, a bez Bałkanów Europa nie stanie się jedną całością.
Mr President, I think that, in life, there is a rule that applies everywhere: when a group is under attack it must react with unity and with solidarity.
Moim zdaniem w życiu wszędzie znajduje zastosowanie pewna reguła: gdy dana grupa jest atakowana, musi reagować jako jedna całość i solidarnie.
Unity in diversity, development, preservation of values and every citizen's responsibility towards his or her nation and for the European family as a whole, that is Europe's future.
Jedność w różnorodności, rozwój, kultywowanie wartości oraz odpowiedzialność każdego obywatela względem własnego narodu i rodziny europejskiej jako całości, oto przyszłość Europy.

Przykłady użycia - "unity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is not about citizen participation, but about halting further European unity.
Celem nie jest udział obywateli, lecz wstrzymanie dalszej integracji europejskiej.
EnglishThe most recent elections also failed to produce unity or good cooperation.
W ostatnich wyborach również nie udało się zachować jedności i dobrej współpracy.
EnglishNaturally, the first concern is to preserve the unity of the Member States.
Bez wątpienia pierwszą kwestią jest zachowanie jedności państw członkowskich.
EnglishWe have to understand that Europe must act in a spirit of solidarity and unity.
Musimy zrozumieć, że Europa musi działać w duchu solidarności i jedności.
EnglishNow, in the Libyan affair we have demonstrated the European Union's lack of unity.
Teraz w sprawie Libii zademonstrowaliśmy brak jedności Unii Europejskiej.
EnglishYes, we can see unity advanced by officials meeting officials across frontiers.
Tak, jedności sprzyjają urzędowe spotkania po różnych stronach granicy.
EnglishIt would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Pomógłby UE bardziej jednolicie i spójnie działać na arenie światowej.
EnglishA hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
Sto lat później żyjemy w nowej Europie pokoju, wolności i jedności.
EnglishThe greatest disaster for the peoples of Europe would be a return to a lack of unity.
Największą katastrofą dla narodów Europy byłby powrót do braku jedności.
English'Strength in unity', we have learned in Europe, and solidarity works.
Dowiedzieliśmy się w Europie, że "siła leży w jedności”, a solidarność się opłaca.
EnglishThe widest possible unity is key if we are to achieve our objective.
Jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.
EnglishThe present situation is a test case for the cohesion and internal unity of the euro.
Obecna sytuacja stanowi test dla spójności i wewnętrznej jedności euro.
EnglishYou were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
Był pan wielkim zwolennikiem zjednoczenia Niemiec i dla nas wszystkich było to bardzo ważne.
EnglishThis will not be possible if there is no unity within your own country.
Nie będzie to możliwe, jeżeli w pańskim własnym kraju nie będzie jedności.
EnglishThis is because the European Union as such must reflect unity in diversity.
Dzieje się tak dlatego, że Unia Europejska jako taka powinna być jednością w różnorodności.
EnglishThe EU's policy towards Russia must be based on the principles of unity and solidarity.
Polityka Unii wobec Rosji musi się opierać na jedności i solidarności.
EnglishThrough unity, we will achieve much more, and we must strive for progress.
Dzięki jedności osiągniemy znacznie więcej i musimy dążyć do postępu.
EnglishThe euro is the guarantee of European stability, growth and unity.
Euro to gwarancja europejskiej stabilności, wzrostu gospodarczego i jedności.
EnglishThat is the Presidency's position and, of course, there can be no unity without solidarity.
Takie jest stanowisko prezydencji i oczywiście nie może być jedności bez solidarności.
EnglishThat move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Podstawą do podjęcia takiej decyzji mogła być szybkość i jednomyślność w podejmowaniu decyzji.