"unison" po polsku

EN

"unison" - polskie tłumaczenie

volume_up
unison {rzecz.}
PL

"unison" - angielskie tłumaczenie

EN

EN unison
volume_up
{rzeczownik}

1. Muzyka

unison
unison

Przykłady użycia - "unison" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English'Yes,' we all say in unison, 'we want negotiations to be opened this year.'
Wszyscy mówimy jednogłośnie "Tak, chcemy otworzyć negocjacje w tym roku”.
EnglishIt would be all atoms pulsating in unison, emitting light of one color, one frequency.
Wszystkie atomy pulsowałyby zgodnie, emitując światło jednego koloru i częstotliwości.
EnglishTo enable us to speak and act in unison, we will need to bring our positions closer in next few months.
Będziemy musieli zbliżyć nasze stanowiska, jeżeli mamy mówić i działać jednogłośnie.
EnglishWe are in unison here: we want to boost economic growth and move towards a different, sustainable social model.
Jesteśmy tu jednomyślni: chcemy pobudzać wzrost gospodarczy i przejść do innego, zrównoważonego modelu społecznego.
EnglishIt didn't even occur to you to clap in unison.
Chciałbym zobaczyć, czy ta widownia potrafi...
EnglishThe European Parliament and the Commission have acted in unison to launch a set of initiatives in response to the crisis.
Parlament Europejski i Komisja działały jednomyślnie na rzecz uruchomienia pakietu inicjatyw w odpowiedzi na kryzys.
EnglishAll European governments should act in unison and boycott the opening ceremony of the Olympic Games.
Symbolem tego przełomu powinien być konsekwentny bojkot uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich przez wszystkie rządy państw europejskich.
EnglishWe also need to act in unison to prevent enterprises playing off one Member State against another.
Powinniśmy także działać jednomyślnie w celu zapobieżenia sytuacjom, w których przedsiębiorstwa nastawiają jedno państwo członkowskie przeciwko drugiemu.
EnglishOnly in unison can we agree on those values that we are going to place alongside those on which the European Union was founded.
Jedynie mówiąc jednym głosem, możemy uzgodnić wartości, które zamierzamy przyjąć obok tych, które leżą u podstaw Unii Europejskiej.
EnglishThe first four EU countries to proclaim in unison that they would recognise the separatist republic were also the four signatories to the Munich Agreement.
Cztery pierwsze kraje UE, które zgodnie zadeklarowały uznanie republiki separatystycznej, to czterej sygnatariusze układu monachijskiego.
EnglishThey make chemical words, they recognize those words, and they turn on group behaviors that are only successful when all of the cells participate in unison.
Wytwarzają chemiczne słowa, rozpoznają je i uaktywniają grupowe zachowania, skuteczne tylko gdy wszystkie komórki biorą w nich jednolity udział.
EnglishWe had not begun 'united', but we responded in unison in the meetings of the Eurogroup and of the European Council, and we must continue to do so.
Na początku nie byliśmy "zespoleni”, ale podczas spotkań Eurogrupy i posiedzeń Rady Europejskiej mówiliśmy jednym głosem i w dalszym ciągu musimy tak robić.
EnglishEuropean Union must act in unison in order to affect the decisions and commitments that will be taken in September 2009 during the UN General Assembly.
Unia Europejska musi działać jednomyślnie, by wpłynąć na decyzje i zobowiązania, które zostaną podjęte podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2009 roku.
EnglishMoreover, Prime Minister, in the years to come, the Lisbon Treaty will provide the means to act in unison and refrain from implementing go-it-alone policies.
Ponadto, panie premierze, w kolejnych latach traktat lizboński zapewni środki niezbędne do zgodnego działania i powstrzyma wdrażanie polityki na własną rękę.
EnglishWe therefore ask that the citizens, who have freely expressed their choice through their consensus, be put in a position where they can be governed by the person whom they have all chosen in unison.
Dlatego też domagamy się, by obywatele, którzy dobrowolnie, drogą konsensusu dokonali wyboru, mogli znaleźć się pod rządami osoby , którą wszyscy wspólnie wybrali.
EnglishThese only work together - in tandem, in unison - and that is, indeed, the best recipe for driving reforms and democratic and economic transformation in south-eastern Europe.
To działa tylko razem - w tandemie, jednomyślnie - i to jest faktycznie najlepsza recepta na stymulowanie reform oraz transformację demokratyczną i ekonomiczną w Europie Południowo-Wschodniej.