"uniqueness" po polsku

EN

"uniqueness" - polskie tłumaczenie

volume_up
unique {przym.}

EN uniqueness
volume_up
{rzeczownik}

But one recognized the kind of uniqueness of the site.
Z łatwością można dostrzec wyjątkowość tego miejsca.
I firmly believe that only through discussions with citizens will we renew their faith in the uniqueness of the European project.
Jestem głęboko przekonana, że tylko poprzez dyskusję z obywatelami możemy odnowić ich wiarę w wyjątkowość projektu europejskiego.
Why has the Member States' ability to intervene in safeguarding their uniqueness and defending their productive and business fabric been limited?
Czemu ograniczono możliwości państw członkowskich w obszarze podejmowania interwencji mających na celu chronić ich wyjątkowość i strukturę biznesową?
uniqueness (też: originality, novelity)
uniqueness

Synonimy (angielski) dla "uniqueness":

uniqueness
unique

Przykłady użycia - "uniqueness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Black Sea strategy must be based on the uniqueness of the area.
Strategia na rzecz Morza Czarnego musi opierać się na wyjątkowości tego obszaru.
EnglishAnd scientists, amidst complexity, amidst fluctuation and uniqueness.
Jak również naukowcy, pośród złożoności, wahań i niepowtarzalności.
EnglishThe multilingualism of Europe emphasises its cultural pluralism, which is evidence of its uniqueness.
Wielojęzyczność Europy podkreśla jej pluralizm kulturowy, co świadczy o jej wyjątkowości.
EnglishThey must also have sufficient autonomy to enable the operation of programmes for children with uniqueness and creativity.
Muszą mieć one także wystarczająco dużo autonomii, aby w sposób niezależny i twórczy mogły realizować programy dla dzieci.
EnglishThey will decide purely on market grounds and not on the basis of the uniqueness of health care as a non-market universal service.
Będzie on orzekał na podstawie uwarunkowań rynkowych, nie uwzględniając wyjątkowego charakteru opieki zdrowotnej jako powszechnej usługi pozarynkowej.
EnglishThe hurdy-gurdy has been used, historically, through the centuries in mostly dance music because of the uniqueness of the melody combined with the acoustic boombox here.
W historii, lira korbowa była używana przez wieki głównie w muzyce tanecznej, To dzięki wyjątkowej melodii połączonej tu z akustycznym boomboxem.