"uniquely" po polsku

EN

"uniquely" - polskie tłumaczenie

volume_up
uniquely {przysł.}
volume_up
unique {przym.}

EN uniquely
volume_up
{przysłówek}

uniquely (też: exclusively, merely, only, just)
volume_up
wyłącznie {przysł.}
Therefore, dose adjustments based uniquely on age criteria are not routinely recommended.
Dlatego też nie zaleca się rutynowych modyfikacji dawki opartych wyłącznie na kryterium wiekowym.
What we hold in common and what is uniquely ours.
O tym, co mamy wspólnego i o tym, co jest wyłącznie nasze.
We're not trying to cut and paste the Chicago model or the India model, but creating a system uniquely tailored to Ethiopia's needs and realities, Ethiopia's small farmers.
Nie próbujemy kopiować modelu giełdy w Chicago czy w Indiach, ale tworzymy system skrojony wyłącznie na potrzeby i realia Etiopii oraz jej drobnych rolników.
So we're not in a uniquely hospitable place.
Tak więc nie jesteśmy w wyjątkowo gościnnym miejscu.
uniquely
volume_up
specyficznie {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "uniquely":

uniquely
unique

Przykłady użycia - "uniquely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
Zawiera mnóstwo informacji, do których odczytywania nasze mózgi są wręcz stworzone.
EnglishAnd not uniquely but certainly, the octopus in Australia are masters at camouflage.
I, choć nie tylko tam, to w Australii ośmiornice to z pewnością mistrzowie kamuflażu.
EnglishWe are uniquely placed because of what we have achieved in our Union.
Zajmujemy szczególnie dobrą pozycję dzięki temu, co osiągnęliśmy w naszej Unii.
EnglishSo all these things are uniquely human, and they all add up to our idea of conscience.
Wszystkie te cechy są jak najbardziej ludzkie i składają się na to co nazywamy świadomością.
EnglishAnd humans uniquely have the same mechanism on the front, but we use it for motor control.
Ludzie jako jedyni posiadają ten sam mechanizm w przedniej części mózgu, ale używamy go do kontroli ośrodka ruchu.
EnglishGiven its strategic location, Hungary is uniquely placed to put this issue on the European agenda.
Ze względu na swoje strategiczne położenie Węgry posiadają szczególną legitymację, by umieścić tę sprawę w porządku dziennym PE.
EnglishIt's a uniquely human achievement.
EnglishSo I had an ambition to discover what could be understood from this uniquely human relationship between television programs and the human conscious.
Założyłam sobie, że odkryję, co stoi za tym, jakże ludzkim, związkiem między programami telewizyjnymi a ludzką świadomością.
English(PL) Mr President, in today's debate, we should stress that the Mediterranean Sea, uniquely in the world, is surrounded by land belonging to three continents.
(PL) W dzisiejszej debacie należy podkreślić, że Morze Śródziemne jako jedyne na świecie otoczone jest lądami należącymi do trzech kontynentów.
EnglishThis plant is called the Welwitschia, and it lives only in parts of coastal Namibia and Angola, where it's uniquely adapted to collect moisture from mist coming off the sea.
To chyba dlatego, że jest tak niezwykły. ~~~ Roślina ta nazywa się welwiczja i żyje jedynie w przybrzeżnych regionach Namibii i Angoli.
EnglishAnd whatever happens in this uniquely crucial century will resonate into the remote future and perhaps far beyond the Earth, far beyond the Earth as depicted here.
Cokolwiek się stanie podczas tego kluczowego stulecia będzie miało konsekwencje w przyszłości, może i poza Ziemią, poza Ziemią taką jaką widać tutaj.
EnglishProtect your nationalities and minorities, for instance the Roma, with strong, collective rights, just as the new Hungarian constitution does, uniquely in Europe.
Chrońcie własne narodowości i mniejszości, na przykład Romów, za pomocą mocnych zbiorczych praw, tak jak to czyni węgierska konstytucja, jako jedyna w Europie.
EnglishI believe that we in Europe are uniquely placed to lead the world in meeting the wholly new and momentous challenges of globalisation ahead.
Sądzę, że my w Europie zajmujemy szczególnie dobrą pozycję, by móc przewodzić światu w zakresie sprostania zupełnie nowym i doniosłym wyzwaniom globalizacji, jakie stoją przed nami.
EnglishWe've watched the financial markets that we uniquely create -- these markets that were supposed to be foolproof -- we've watched them kind of collapse before our eyes.
Obserwowaliśmy rynki finansowe, które tylko my tworzymy – rynki, które miały być niezawodne – obserwowaliśmy, jak tak jakby zawaliły się na naszych oczach.
EnglishMore important from the United Kingdom's point of view is the fact that, uniquely or semi-uniquely (because Cyprus is in the same position) we are an island.
Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii bardziej istotny jest fakt, że jesteśmy jedynym lub połowicznie jedynym (ponieważ w takiej samej sytuacji jest Cypr) państwem wyspą.
EnglishUse only the campaign variables you need.Google Analytics' link tagging capabilities allow you to uniquely identify virtually any campaign you can think of.
3. ~~~ Używać należy tylko potrzebnych zmiennych kampanii.Funkcja tagowania linków usługi Google Analytics umożliwia jednoznaczną identyfikację niemal dowolnej kampanii.
EnglishIt is about building something uniquely European - not the same as what happens in Member States, whether it is Germany, Italy, France, the UK or wherever.
Chodzi o budowanie czegoś autentycznie europejskiego - nie takiego samego jak w państwach członkowskich, m.in. w Niemczech, Włoszech, Francji czy Wielkiej Brytanii. To nie to samo.
EnglishAnd the whole project of understanding how brains do the uniquely human things -- learn language and abstract concepts, and thinking about other people's thoughts -- that's brand new.
Cały projekt, polegający na próbie zrozumienia, jak działają funkcje typowo ludzkie: nauka języka, abstrakcyjnych pojęć, oraz myślenia o cudzych myślach, jest zupełnie nowy.