"unique" po polsku

EN

"unique" - polskie tłumaczenie

volume_up
unique {przym.}
PL

"AC" - angielskie tłumaczenie

EN unique
volume_up
{przymiotnik}

Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
Agencje są europejskimi organami administracyjnymi, pomimo iż posiadają wyjątkowy charakter.
A very unique engine -- it's round, it's small, it's vibration-free.
Bardzo wyjątkowy silnik -- jest okrągły, mały, nie wytwarza wibracji.
After all, our model is unique in a European context.
W końcu nasz model jest wyjątkowy w kontekście europejskim.
unique (też: unusual)
volume_up
unikalny {przym. m.}
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
This also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
Stanowi to także unikalny pierwszy krok w kontekście działań Parlamentu Europejskiego.
We can see this unique fingerprint. ~~~ And we get confirmation.
Możemy zobaczyć ten unikalny "odcisk palca." I mamy potwierdzenie.
unique (też: one-off, unrepeatable)
You have a unique smell, a unique vibration.
Niepowtarzalny zapach, niepowtarzalna wibracja.
And each neuron itself is largely unique.
A każdy neuron sam w sobie jest niepowtarzalny.
Google charges at most once for each unique tag (if we determine that the click is valid).
Za każdy niepowtarzalny tag Google pobiera opłatę najwyżej raz (przy założeniu, że kliknięcie zostanie uznane za prawidłowe).
unique
volume_up
unikatowy {przym. m.}
The user interface is also unique, with two viewing modes and features that enable
Unikatowy interfejs użytkownika oferuje dwa tryby oglądania oraz funkcje umożliwiające szybkie zbliżenie na wybranym obszarze.
Its political system is historically unique and has been constantly evolving over more than 50 years.
Jej system polityczny jest unikatowy z historycznego punktu widzenia i w ciągu ostatniego półwiecza podlegał ciągłemu rozwojowi.
During this call, you'll be prompted to enter the unique PIN in a box next to the business that requested verification.
Podczas połączenia usłyszysz instrukcję, aby wprowadzić unikatowy kod PIN w polu obok wpisu o firmie, który chcesz zweryfikować.
But this time, a unique confluence of events has created new openings for success.
Lecz tym razem, jedyny w swoim rodzaju splot okoliczności utorował nowe drogi do sukcesu.
Każdy kraj UE jest jedyny w swoim rodzaju.
Gerry: Jedyny w swoim rodzaju.

Synonimy (angielski) dla "unique":

unique

Przykłady użycia - "unique" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMadam President, the European Union is a unique and essential partner for NATO.
Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest szczególnym i ważnym partnerem NATO.
EnglishRisperidone is a selective monoaminergic antagonist with unique properties.
Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach.
EnglishBut this time, a unique confluence of events has created new openings for success.
Lecz tym razem, jedyny w swoim rodzaju splot okoliczności utorował nowe drogi do sukcesu.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają i wiążą inne specyficzne białka.
EnglishIt is something that is a unique instant in the history of all of life.
Nadzwyczajne jest, że nie jesteśmy tylko obserwatorami lecz także tworzymy.
EnglishThe Council is unique and is at a difficult turning point in its history.
Rada jest instytucją jedyną w swoim rodzaju i jest trudnym punktem zwrotnym w historii.
EnglishThe rules on custody and visiting rights are unique to each country.
Każdy kraj UE stosuje swoje własne przepisy w zakresie opieki i prawa do odwiedzin.
EnglishThe unique nature of the European project is largely due precisely to the notion of cohesion.
Unikalność europejskiego projektu w dużej mierze bazuje właśnie na idei spójności.
EnglishHowever, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
Mamy jednak niecodzienną okazję, aby przemienić ten kryzys w szansę.
EnglishThe Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation.
Arktyka jawi się również jako jedyna w swoim rodzaju sposobność współpracy wielonarodowej.
English[ Once every year ... ] [ ... three remarkable individuals are awarded a unique prize.
Wszyscy, którzy zostaną zainspirowani, mogą pomóc w jego realizacji.
EnglishAnd that's why every connectome is unique, even those of genetically identical twins.
Dlatego każdy konektom jest inny nawet u bliźniaków jednojajowych.
EnglishIt also has some unique features that provide a fun and efficient search experience.
Oferuje również kilka unikatowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie jest ciekawe i skuteczne.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają inne swoiste białka i wiążą się z nimi.
EnglishThe geocultural nature of these regions is a unique resource as well as a disadvantage.
Charakterystyka geokulturowa tych regionów jest równocześnie doskonałym zasobem i przeszkodą.
EnglishMaking a unique Internet address available can contribute to this.
Do realizacji tego celu przyczynić się może stworzenie odrębnego adresu internetowego.
EnglishHere's a quick look at the two tools and the unique benefits each one provides:
Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie narzędzi i ich zalet:
EnglishThousands of children go to school hungry in Ireland and I am sure we are not unique.
W Irlandii tysiące dzieci przychodzą do szkoły głodne, a jestem pewien, że nie jesteśmy wyjątkiem.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins which recognise and bind to other unique proteins in the body uc
Przeciwciała monoklonalne są białkami, rozpoznającymi i wiążącymi się w eg
EnglishThe European Union has a unique economy, boasting 500 million consumers.
Gospodarka Unii Europejskiej jest jedyna w swoim rodzaju, obejmuje bowiem 500 milionów konsumentów.