"unions" po polsku

EN

"unions" - polskie tłumaczenie

volume_up
union {rzecz.}
volume_up
union {przym.}

EN unions
volume_up
{liczba mnoga}

1. "trade unions"

unions
volume_up
związki {niemęskoos.} (zawodowe)
In the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
W Stanach Zjednoczonych związki zawodowe poparły przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Mothers, fathers, unions, non-governmental organisations (NGOs) - everyone wants this.
Matki, ojcowie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe - wszyscy pragną tego samego.
Artists, politicians, pop stars, priests, CEOs, NGOs, mothers' unions, student unions.
Artyści, politycy, gwiazdy pop, duchowieństwo, dyrektorzy, organizacje pozarządowe, związki matek, związki studentów.

2. Brytyjski angielski

In the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
W Stanach Zjednoczonych związki zawodowe poparły przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Mothers, fathers, unions, non-governmental organisations (NGOs) - everyone wants this.
Matki, ojcowie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe - wszyscy pragną tego samego.
The unions are rightly very concerned and we are concerned with them.
Związki zawodowe wyrażają słuszne obawy, a my z nimi.

Przykłady użycia - "unions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis improves their readability and promotes the coherence of the Union’s action.
Dzięki temu będą one czytelniejsze, a działania unijne – bardziej spójne.
EnglishOn 18 December last year the Court ruled in favour of the company and against the unions.
Dnia 18 grudnia ubiegłego roku Trybunał wydał wyrok korzystny dla spółki i przeciwko związkom.
EnglishThe same obligations are incumbent upon the Member States when they implement the Union’s legislation.
Ten sam obowiązek spoczywa na państwach członkowskich, kiedy wprowadzają prawodawstwo unijne.
EnglishWe would certainly highlight the failure to allow free trade unions to operate within China.
Z pewnością chcemy zwrócić uwagę, że nadal nie pozwala się działać w Chinach wolnym związkom zawodowym.
EnglishHow are we to explain this difference between the two Unions?
W jaki sposób możemy wytłumaczyć różnicę pomiędzy dwoma Uniami?
EnglishThey didn't want the unions to believe that they were actually computers.
Nazwano je „maszynami księgująco-dysponującymi”.
EnglishEmployment law can also be shaped by collective labour agreements between employers and trade unions.
Prawo pracy może być także kształtowane przez układy zbiorowe pracymiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
EnglishThe workers and trade unions are being unusually cooperative.
Pracownicy i związkowcy są niezwykle kooperatywni.
EnglishThere has been no consultation about this with the unions.
Nie było konsultacji na ten temat ze związkami.
EnglishI repeat: trade unions, large companies, small companies, other economic operators and people in general.
Powtarzam: ze związkami zawodowymi, wielkimi firmami, małymi firmami, innymi przedsiębiorcami i ludźmi w ogóle.
EnglishWe must not destroy what has been achieved on the basis of a consensus between unions and management.
Nie wolno nam niszczyć dotychczasowych osiągnięć wypracowanych na podstawie konsensusu pomiędzy związkami a zarządem.
EnglishECB Opinion on the Irish Credit Unions
Opinia EBC w sprawie irlandzkich spółdzielczych kas kredytowych
EnglishWe are fighting together with the people of Europe for peace and social justice and against imperialist unions.
Walczymy razem z obywatelami Europy o pokój i sprawiedliwość społeczną oraz przeciwko związkom imperialistycznym.
EnglishThey also always battle with the trade unions.
Oni walczą zawsze ze związkami zawodowymi.
EnglishHave the unions succeeded in negotiating a solution where if they go on strike they will get paid while it is on?
Czy związkom zawodowym udało się wynegocjować rozwiązanie, dzięki któremu organizując strajk dostawaliby wynagrodzenie?
EnglishOf course, if we go with such a proposal, we must negotiate with our social partners, the trade unions.
Oczywiście jeżeli wystąpimy z taką propozycją, musimy podjąć negocjacje z naszymi partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi.
EnglishIt is calling for any potential restructuring to involve prior discussion with workers and their trade unions.
Wzywamy, aby wszelkie potencjalne działania restrukturyzacyjne obejmowały uprzednie rozmowy z pracownikami i związkami zawodowymi.
EnglishWorldwide credit unions have reserves in excess of USD 1.1 trillion, with almost 180 million members worldwide.
Spółdzielnie kredytowe na całym świecie mają niemal 180 milionów członków i dysponują rezerwami przewyższającymi 1,1 biliona dolarów.
EnglishLiterature Award of the FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund – Free Association of German Trade Unions) First Class; Franz Mehring Medal of Honour
Nagroda literacka Wolnych Niemieckich Zwązków Zawodowych I klasy; Honorowa Igła im. Franza Mehringa
EnglishThe government should be interested in talking to and negotiating with the opposition, NGOs, unions and youth organisations.
Rząd powinien być zainteresowany rozmowami i negocjacjami z opozycją, organizacjami pozarządowymi, związkami i organizacjami młodzieży.