"union" po polsku

EN

"union" - polskie tłumaczenie

volume_up
union {rzecz.}
volume_up
union {przym.}
volume_up
ion {rzecz.}
PL

EN union
volume_up
{rzeczownik}

union
Madam President, the European Union is a union of values and a union in law.
Unia Europejska jest unią wartości i unią prawa.
The European Union is first and foremost an economic union based on moral values.
Unia Europejska to przede wszystkim unia gospodarcza oparta na wartościach moralnych.
The Union for the Mediterranean is, to begin with, a union for practical projects.
Unia dla Śródziemnomorza jest przede wszystkim unią na rzecz praktycznych projektów.
This is from their rule book, the International Astronomical Union.
To pochodzi z ich zestawu przepisów - Międzynarodowy Związek Astronomiczny.
Seventy years ago, the communist Soviet Union attacked tiny Finland.
Siedemdziesiąt lat temu komunistyczny Związek Radziecki zaatakował maleńką Finlandię.
Ladies and gentlemen, the Soviet Union was based on the principle of the right to rule.
Związek Radziecki oparty był na zasadzie prawa do rządzenia.
The European Union is the political project that made the reunification of our continent possible.
Unia Europejska jest projektem politycznym, który umożliwił ponowne zjednoczenie naszego kontynentu.
And what they’re evolving towards is the union of these two big ideas, Darwinism and relationalism.
Będą ewoluować w kierunku zjednoczenia tych dwóch ważnych idei, darwinizmu i relacjonizmu.
In other words, the Union is gaining in flexibility, but it is losing a common unification impetus.
Innymi słowy, Unia staje się coraz bardziej elastyczna, ale traci impet towarzyszący wspólnemu dążeniu do zjednoczenia.
union (też: tie)
Thus, in Europe's case, trade policy must be conducted in a manner consistent with all the Union's objectives and, in particular, the objectives of its external policy.
W przypadku Europy politykę handlową trzeba zatem realizować spójnie ze wszystkimi celami Unii, w szczególności z celami jej polityki zewnętrznej.
I would urge the Commissioner to bring this message clearly to the College and to address it in a way that shows us as acting in a coherent way, as the European Union.
Chciałabym zaapelować do Pani Komisarz o jasne przekazanie tego sygnału do kolegium i zajęcie się nim w sposób pokazujący, że jako Unia Europejska działamy spójnie.

Przykłady użycia - "union" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Polityka spójności winna być doskonalona i wzmacniana przez należyte środki unijne.
EnglishMaking European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
Udostępnienie środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia jest więc kluczowe.
EnglishThese two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
Te dwa działy inwestycyjne są kluczem do szybkiego rozwoju Wspólnoty Europejskiej.
EnglishThe Treaty of Lisbon makes uniform protection throughout the Union easier to provide.
Dzięki traktatowi łatwiej będzie zapewnić jednakowy poziom ochrony w całej UE.
EnglishThis kind of organised crime has grown with the Union's enlargement to the east.
Taki rodzaj zorganizowanej przestępczości nasila się wraz z rozszerzaniem UE na wschód.
EnglishEconomic change and political change, and change in the government of the Union.
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
EnglishIn the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
Jest to także nasz wspólny unijny obowiązek i nasza wspólna unijna odpowiedzialność.
EnglishFurther enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
Dalszego rozszerzenia nie da się osiągnąć bez dodatkowych unijnych środków.
EnglishOn Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Europy, dzień europejskiej wspólnoty.
EnglishThis improves their readability and promotes the coherence of the Union’s action.
Dzięki temu będą one czytelniejsze, a działania unijne – bardziej spójne.
EnglishAll the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
Przyjęto też wszystkie indywidualne inicjatywy każdego z państw członkowskich.
EnglishI think we should adopt broader measures for the European Union in this area.
Myślę, że w tym zakresie powinniśmy dokonywać szerszych unijnych rozwiązań.
EnglishThat will be one of the points I intend to put into the next European Union budget.
Będzie to jeden z punktów, które zamierzam zgłosić do kolejnego budżetu UE.
EnglishAll these issues have been recognised by Frontex, the Union's specialist agency.
Są to problemy rozpoznane przez wyspecjalizowaną agencję unijną Frontex.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Po drugie, unijne służby dyplomatyczne powinny mieć charakter wspólnotowy.
EnglishAll nationals of an European Union member country are automatically citizens of the EU.
Wszyscy obywatele państw członkowskich UE automatycznie są też obywatelami UE.
EnglishEffective legislation at European Union level changed employers' attitudes.
Skuteczne prawodawstwo na szczeblu unijnym zmieniło nastawienie pracodawców.
EnglishFrance is one of the countries of the Union with the highest birth rates.
Francja jest jednym z tych krajów UE, w których występuje najwyższa stopa urodzeń.