"to underline" po polsku

EN

"to underline" - polskie tłumaczenie

EN to underline
volume_up
[underlined|underlined] {czasownik}

We need to underline this because everyone needs to make those efforts.
Musimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.
On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.
Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.
Neither does the report underline the valuable role that self-regulation has played.
W sprawozdaniu tym nie podkreśla się także wartościowej roli, jaką odegrała samoregulacja.
volume_up
podkreślić {czas. dk}
I would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.
Let me underline the importance of the conclusions on this last point.
Chciałbym podkreślić znaczenie wniosków związanych z ostatnim ze wspomnianych zagadnień.
It is also important to underline the solidarity in the distribution of the money.
Trzeba też podkreślić solidarność w dystrybucji środków.

Przykłady użycia - "to underline" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.
Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.
EnglishI would also underline what the report says about intellectual property.
Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.
EnglishI would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.
Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.
EnglishNeither does the report underline the valuable role that self-regulation has played.
W sprawozdaniu tym nie podkreśla się także wartościowej roli, jaką odegrała samoregulacja.
EnglishI must underline the excellent work that we have done and that this House has done in this area.
Muszę też pokreślić doskonałą jakość wykonanej przez nas i przez tę Izbę pracy.
EnglishI should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
Podkreślam, te 43 % to szacunkowy poziom błędów finansowych.
EnglishI must underline that I am very, very disappointed by what is in the report.
Podkreślam, że jestem bardzo głęboko rozczarowany jego treścią.
EnglishThe purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Celem tego krótkiego przeglądu jest podkreślenie istoty sprawy.
EnglishThe Member States can play a part in this in order to underline their willingness to make savings.
Państwa członkowskie mogą wziąć w tym udział, aby dać wyraz swej woli oszczędzania.
EnglishI underline this figure because it is not the one foreseen in the Treaty of Lisbon.
Podkreślam tę liczbę, gdyż traktat lizboński przewiduje inną.
EnglishI would also like to underline the need for compensatory measures in the areas involved.
Chciałbym również zwrócić uwagę na potrzebę zastosowania środków wyrównawczych w tych obszarach.
EnglishI want to underline one important thing, which is the legal basis.
Chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na podstawę prawną. Nie jest nią art.
EnglishThe initiatives taken by the Czech Presidency serve to underline this point.
Podkreślają to inicjatywy podjęte przez prezydencję czeską.
EnglishI have to underline that Morocco's share of total EU imports actually decreased from 76% to 59%.
Muszę zaznaczyć, że udział Maroka w całkowitej kwocie importu w istocie zmalał z 76 % do 59 %.
EnglishAll these arguments underline the importance of measures on which we will take up a position today.
Wszystkie te argumenty podkreślają wagę działań, na temat których ustalimy dziś stanowisko.
EnglishThe times we are living in underline the need for reforms and change.
Czasy, w których żyjemy, uwypuklają potrzebę reform i zmian.
EnglishLet me underline two very important milestones along this road.
Chciałbym wskazać dwa bardzo ważne kamienie milowe na tej drodze.
EnglishThis is a very serious research, that you should read the underline.
To poważne badania. ~~~ Przeczytajcie podkreślony fragment.
EnglishMany of my fellow Members have already given the example of regional policy, which I can only underline.
Wielu spośród państwa podało już przykład polityki regionalnej - mogę tylko to potwierdzić.
EnglishI must underline the substance of the issue, and first and foremost Europe's attitude to globalisation.
Muszę zaznaczyć istotę tej kwestii oraz, przede wszystkim, postawę Europy wobec globalizacji.