EN

turning {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
turning
turning
volume_up
zakładka {f.} (krawiectwo)
2. Brytyjski angielski
turning (też: bend, turn, winding)
skręcić w pierwszy zakręt
We are at a turning point in European history.
Znajdujemy się na zakręcie europejskiej historii.

Przykłady użycia - "turning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishBut the Democratic Republic of Congo really was the turning point in my soul.
Ale Demokratyczna Republika Konga była naprawdę punktem zwrotnym dla mojej duszy.
EnglishThe expanding single aviation market is turning the EU into a global player.
Coraz większy jednolity rynek lotniczy sprawia, że UE staje się graczem globalnym.
EnglishThat is why we are turning to the group of developed countries as a whole.
Właśnie z tego względu zwracamy się do grupy krajów uprzemysłowionych jako całości.
EnglishSo the European Union's demographic development has reached a turning point.
Tak więc rozwój demograficzny Unii Europejskiej osiągnął już punkt zwrotny.
EnglishTurning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
Spośród niektórych szczegółowych kwestii, chciałbym zwrócić uwagę na następujące problemy.
English(SK) The new currency is a turning point for the society and its citizens.
(SK) Nowa waluta jest punktem zwrotnym dla społeczeństwa i jego obywateli.
EnglishTurning now to Macedonia, the debate centred primarily on the question of its name.
Przechodząc teraz do Macedonii, debata skupiała się głównie na zagadnieniu nazwy państwa.
EnglishThere is no turning back; the only road to the future is the road to the European Union.
Nie ma odwrotu, jedyną drogą do przyszłości jest droga do Unii Europejskiej.
EnglishTurning rocks over revealed this crab spider grappling with a beetle.
Odsuwając kamienie, znaleźliśmy pająka ukośnikowatego mocującego się z żukiem.
EnglishIt's turning green here because it feels that everything is just right.
Widzimy jak zmienia kolor na zielony, bo czuje, że wszystko jest w porządku.
EnglishNow turning to the report, I would like to comment on the amendments proposed.
Wracając teraz do sprawozdania, chciałbym przedstawić uwagi na temat proponowanych poprawek.
EnglishThe Council is unique and is at a difficult turning point in its history.
Rada jest instytucją jedyną w swoim rodzaju i jest trudnym punktem zwrotnym w historii.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Tymczasem okazuje się, że pojawiają się tam tendencje bardzo niepokojące.
EnglishThis type of regulation shows that the EU is turning its back on its citizens.
Tego typu regulacje dowodzą, że UE odwraca się od swoich obywateli.
EnglishSo for example, they can see in the back part of the brain, which is just turning around there.
Więc na przykład, można zobaczyć tylną część mózgu, która właśnie się tu obraca.
EnglishSo this was great for us because it was a real turning point. ~~~ But it goes back.
To był prawdziwy punkt zwrotny, ale początek był znacznie wcześniej.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Nie ma odwrotu, nie można się cofnąć, nie można odwrócić historii.
EnglishAttach the pre-filled syringe to the threaded vial adapter by turning clockwise (F).
Połączyć strzykawkę z łącznikiem fiolki, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (F).
EnglishHowever, Europe is at a turning point if it does not find a new modus operandi.
Jeżeli jednak Europa nie opracuje nowego sposobu działania, to znajdzie się w punkcie zwrotnym.

Synonimy (angielski) dla "turning":

turning
English