"trust" po polsku

EN

"trust" - polskie tłumaczenie

volume_up
trust {rzecz.}

EN trust
volume_up
{rzeczownik}

trust (też: reliance)
These factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.
Czynniki te osłabiają zaufanie, jakie jest koniecznym warunkiem współpracy sądowej.
As Commissioner Frattini said, trust is a precondition for cooperation.
Jak powiedział komisarz Frattini, zaufanie jest warunkiem niezbędnym do współpracy.
(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
trust (też: confidence)
volume_up
kredyt zaufania {m.} [przen.]
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.
W demokracji zatwierdzenie nigdy nie oznacza carte blanche, jest to zawsze kredyt zaufania, który najpierw trzeba uzasadnić.

Przykłady użycia - "trust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishIn these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?
W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?
EnglishTo begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.
Przede wszystkim jest to związane z zaufaniem, jakim ludzie powinni darzyć Komisję.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
EnglishThe fear of man bringeth a snare; But whoso putteth his trust in Jehovah shall be safe.
Strach człowieczy stawia sobie sidło; ale kto ma nadzieję w Panu, wywyższony będzie.
EnglishIt is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions.
Z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej ludzi traci wiarę w instytucje.
EnglishI trust that the resolution adopted will bring us closer to such a solution.
Mam nadzieję, że przyjęta rezolucja przybliża nas do takiego rozwiązania.
EnglishYe that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.
Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
EnglishBehold, he putteth no trust in his holy ones; Yea, the heavens are not clean in his sight:
Oto i w świętych jego niemasz doskonałości, i niebiosa nie są czyste w oczach jego.
EnglishYou can trust that we will deliver what our fellow citizens expect.
Możecie być Państwo spokojni, że sprostamy oczekiwaniom naszych współobywateli.
EnglishI trust you will not disappoint the voters who supported you just over a month ago.
Niech pan nie zawodzi tych, którzy głosowali na pana przed miesiącem.
EnglishI trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.
Mam nadzieję, że przyjęty tekst obejmować będzie wszystkie sektory, a nie tylko rolnictwo.
EnglishTrust in him at all times, ye people; Pour out your heart before him: God is a refuge for us.
W Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
EnglishI trust it will prove possible to resolve it in due course, through investment in technology.
Mam nadzieję, że z czasem, dzięki zainwestowaniu w technologię, uda się go pokonać.
EnglishI trust that due consideration will be given to them in the discussions.
Mam nadzieję, że podczas dyskusji zostanie im poświęcona należyta uwaga.
EnglishI trust we all have the wisdom and courage to take such decisions.
Jestem przekonany, że nikomu z nas nie zabraknie mądrości i odwagi do ich podjęcia.
EnglishI trust, too, that these provisions will be effectively implemented by the Member States.
Mam też nadzieję, iż przepisy te będą skutecznie egzekwowane przez państwa członkowskie.
EnglishThey that trust in their wealth, And boast themselves in the multitude of their riches;
Przeczże się mam bać we złe dni, aby mię nieprawość tych, którzy mię depczą, miała ogarnąć?
EnglishI trust that progress will be made in the negotiations with the Russian Federation on this issue.
Jestem przekonany, że negocjacje z Federacją Rosyjską przyniosą pożądany efekt.