EN trouble
volume_up
{rzeczownik}

trouble (też: bugbear, difficulty, hurdle, issue)
The trouble with listening is that so much of what we hear is noise, surrounding us all the time.
Problem ze słuchaniem to dochodzący hałas, otaczający nas cały czas.
So we have trouble with the risks that aren't very common.
Tak więc mamy problem z ryzykiem, które nie występuje zbyt często.
Czyli odkryli – to problem z kodem: „Znalazłem usterkę w kodzie – mam nadzieję”.
trouble (też: difficulties, problems, troubles, aggro)
volume_up
kłopoty {niemęskoos.}
So the whole night that young one really created trouble for his parents.
Przez całą noc młodsze dziecko rzeczywiście sprawiało kłopoty swoim rodzicom.
(Laughter) This is hackers getting in trouble for the first time. ~~~ (Laughter).
(Śmiech) Tak oto hakerzy po raz pierwszy wpakowali się w kłopoty.
If you already have problems with your lungs or trouble breathing
jeśli pacjent miał wcześniej kłopoty z płucami lub trudności w oddychaniu,
trouble (też: annoyance, bother, effort, hassle)
But man is born unto trouble, As the sparks fly upward.
Ale człowiek na kłopot się rodzi jako iskry z węgla latają w górę.
But you might have a little trouble swapping the chip.
Ale będzie kłopot ze zwrotem tego czipa.
Open-heart surgery in Nigeria -- big trouble.
Operacja na otwartym sercu w Nigerii, duży kłopot.
trouble (też: difficulty, labor, toil, labour)
But those who take the trouble to grasp it see the value and see the potential benefits.
Ci jednak, którzy podjęli trud, aby je zgłębić, widzą ich wartość i potencjalne korzyści.
I therefore thank Luís Queiró for taking the trouble to prepare the report on this subject.
Dziękuję więc za to, że pan poseł Luis Queiro podjął trud opracowania sprawozdania na ten temat.
Has anyone taken the trouble to verify this?
Czy ktoś zadał sobie trud, aby to sprawdzić?
trouble (też: difficulties, mire)
volume_up
tarapaty {niemęskoos.}
Nie chcę wpaść w tarapaty.
(Laughter) "Baby girl, someday the world will be in trouble.
(Śmiech) "Dziecinko, pewnego dnia świat będzie w tarapatach.
The industry is already in serious trouble.
Przemysł jest już i tak w poważnych tarapatach.
trouble (też: cross, suffering, lower back)
trouble (też: bother)
trouble (też: fight, row)
trouble (też: problem, worry)
volume_up
zgryz {m.} [pot.]
trouble (też: hassle, problems)
volume_up
problemy {niemęskoos.}
This would mean more trouble for the industrialised countries, and in no small measure.
Oznaczałoby to większe problemy dla krajów uprzemysłowionych, i to niemałe.
The world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Światowa gospodarka ma poważne problemy i terapia lekowa będzie bardzo długotrwała.
Having trouble seeing content when clicking on the image? ~~~ See the full overview.
Masz problemy z wyświetleniem informacji po kliknięciu obrazu?
trouble
volume_up
opały {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "trouble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishJust as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
Tak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
EnglishAs a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
W efekcie zamieszki brutalnie stłumiono, czego efektem były ofiary śmiertelne.
EnglishMrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Kwestię tę poruszyła pani poseł Hall. Według mnie mamy trudności z liczeniem.
EnglishThese issues must be addressed if we are to achieve trouble-free worker mobility.
Tymi kwestiami należy się zająć, jeśli chcemy osiągnąć swobodną mobilność pracowników.
EnglishTrouble and anguish have taken hold on me; [Yet] thy commandments are my delight.
Ucisk i utrapienie przyszło na mię; przykazania twoje są kochaniem mojem.
EnglishThe EU has sent peacekeeping missions to several of the world’s trouble spots.
UE wysłała misje pokojowe w wiele regionów świata dotkniętych konfliktem.
EnglishJehovah also will be a high tower for the oppressed, A high tower in times of trouble;
On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.
EnglishIt's true too in Argentina on the Patagonian shelf, which is now in serious trouble.
To samo dotyczy Argentyny. ~~~ Szelf patagoński jest poważnie zagrożony.
EnglishThere are other animals that pollinate, like bats, and bats are in trouble too.
Są inne zapylające zwierzęta, np. nietoperze, które też są zagrożone.
EnglishBut I see it is not the first time your mouth has made you trouble, is it?
Ale widzę, że nie pierwszy raz twoja gęba narobiła ci kłopotów, prawda!?
EnglishI am not at ease, neither am I quiet, neither have I rest; But trouble cometh.
Nie byłem bezpieczny, anim się uspokoił, anim odpoczywał, a przecież na mię przyszła trwoga.
EnglishThe Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Prezydium mogłoby łaskawie nie sprawiać posłom kłopotów z tego powodu.
EnglishAnd he was like, "You know, if you get into trouble, give us a call -- we'll take care of it."
Powiedział:"Jeśli będziesz w tarapatach, zadzwoń do nas -- my się nimi zajmiemy".
EnglishBetter is little, with the fear of Jehovah, Than great treasure and trouble therewith.
Lepsza jest trocha w bojaźni Pańskiej , niżeli skarb wielki z kłopotem.
EnglishThey are not in trouble as [other] men; Neither are they plagued like [other] men.
W pracy ludzkiej nie są, a kaźni, jako inni ludzie, nie doznawają.
EnglishSudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Sudan nadal jest miejscem konfliktu, a na północy panuje wszechobecny radykalny islam.
EnglishBe not far from me; for trouble is near; For there is none to help.
Na tobie spolegam od narodzenia swego; z żywota matki mojej tyś Bogiem moim.
EnglishIf we are not helping, at least we should not cause more trouble.
Jeżeli nie pomagamy, przynajmniej nie powinniśmy stwarzać większych problemów.
EnglishBecause it shut not up the doors of my [mother's] womb, Nor hid trouble from mine eyes.
Iż nie zawarła drzwi żywota mego, a nie skryła boleści od oczu moich.
EnglishIn the house of the righteous is much treasure; But in the revenues of the wicked is trouble.
W domu sprawiedliwego jest dostatek wielki; ale w dochodach niepobożnego zamięszanie.